TDP Umut Projesi

UMUT PROJESİ

Siyasal haklarını, sosyo-kültürel özelliklerini Ve kimliğini korumak için,Uyanış ve Mücadele içinde olan, Uzlaşı kültürü içerisinde kendi kendini yönetme Ve Toplumsal Varoluş talep eden, Her türlü baskı ve dayatmaya karşı Başkaldıran Kıbrıs Türk Halkına adanmıştır

 UMUT Projesi ile;

 • Kendi ülkemizi kendimiz yöneteceğiz.
 • Çağdaş ve sivil bir demokraside yaşayacağız.
 • Dayatma paketler yerine, bize uygun programlar uygulayacağız.
 • Sosyal adaletin hüküm sürdüğü bir düzende yaşamış olacağız.
 • Hukukun üstün olduğu bir devlet sisteminde yaşayacağız.
 • AB standartlarında bir hayat kuracağız.
 • Türkiye ile daha sağlıklı ilişkiler geliştireceğiz.
 • Nüfusumuzu bildiğimiz ve kontrol ettiğimiz bir devlette yaşayacağız.
 • Ekonominin çökertilmesini önlemiş olacağız.
 • İş olanaklarını artıracağız.
 • Gençlerimizin Kıbrıs’tan göç etmesine engel olacağız.
 • Kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alacağız.
 • Herkesten adil vergi alınmasını sağlayacağız.
 • Yabancılar yerine, vatandaşlarımızın çalışmasını sağlayacağız.
 • Yerli üretimi desteklemiş ve korumuş olacağız.
 • Yerli ve yabancı yatırımların artmasını sağlayacağız.
 • Çalışanların ve emeklilerin haklarının gasp edilmesine engel olacağız.
 • Özel sektörde çalışanların sendikalaşmasını sağlayacağız.
 • İlaçsız, doktorsuz, hastanesiz kalmayacağız.
 • Uyuşturucunun ve kumarın ülkede yayılmasının önüne geçeceğiz.
 • Çevrenin yok edilmesinin önüne geçeceğiz.
 • Kültürel mirasımız ve tarihi yerlerimizi koruyacağız.
 • Kaçakçılığın ve yolsuzluğun önüne geçeceğiz.
 • Halka ait kurumların peşkeş çekilmesinin önüne geçeceğiz.
 • Kadın haklarının gelişmesini sağlayacağız.
 • Çocuk haklarının uygulanmasını sağlayacağız.
 • Kıbrıs Sorunu’nun çözümü için aktif siyaset uygulamış olacağız.
 • Çözüm sonrasına hazır bir Kuzey Kıbrıs yaratacağız.

Uyanış – Mücadele – Uzlaşı- Toplumsal Varoluş

TOPLUMCU DEMOKRASİ PARTİSİ

Değerli Kardeşlerim,

Kıbrıs Türk Halkı olarak tüm zorluklara karşı, yıllarca var olma mücadelemizi, savaşlara, çatışmalara, göçlere ve çok büyük zorluklara rağmen, başarı ile sürdürdük. Dünyanın en güzel yerlerinden biri olan bu cennet adada, Kıbrıs Türk Halkı olarak, layık olduğumuz refahı ve mutluluğu ise, geçmişte yaşanan olaylar ve kötü yönetimler nedeniyle maalesef yakalayamadık. Bugün, Kıbrıs Sorunu’nda yaşanan çözümsüzlük sürecinin devam etmesi, en çok bizleri etkilemekte ve sorunlarımızın büyümesinde ana neden olarak karşımızda durmaktadır.

Yıllarca devam eden ve son yıllarda giderek artan kontrolsüz nüfus, partizanca anlayış, yasadışı uygulamalar, verimsiz ve disiplinsiz kamu yapısı, çiftlik olarak görülen KİT’ler, adaletsiz vergiler, kayıt dışı ekonomi gibi uygulamalar, sürdürülebilir olmayan bir yapının ortaya çıkmasına, çok büyük bütçe açıklarının yaratılmasına ve ekonominin Türkiye’ye daha da bağımlı hale gelmesine neden olmuştur. Kötü yönetilen ekonomi yanında, Kıbrıslı Türklerin kendi ülkesinin efendisi olmasının engellenmesi de, ülkesi için endişe eden her yurttaşımızı derinden üzmektedir.

Tüm bu yaşanan acı süreç yanında, özellikle son zamanlarda giderek artan bir şekilde, biz Kıbrıslı Türklere yönelik yapılan siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik dayatmaları, nereden gelirse gelsin kabul etmemiz mümkün değildir. Bu bağlamda; Türkiye Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında imzalanan ve halk arasında ‘yıkım paketi’ olarak bilinen 5. 11. 2009 tarihli “Kamu’nun Etkinliğinin ve Özel Sektörün Rekabet Gücünün Artırılması Programı” Kıbrıs’a özgü siyasal, sosyal ve ekonomik tedbirleri içermemesi nedeniyle, doğal olarak Kıbrıs Türk Halkının çok büyük tepkisine neden olmuştur.

TDP olarak bizler, yerel özelliklerimizi dikkate alarak, UMUT Projesi isminde siyasal, sosyal ve ekonomik kalkınma ölçütlerini dikkate alan, alternatif bir program hazırlamış bulunmaktayız. UMUT Projesi, Kıbrıslı Türk bilim insanları, akademisyenler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve ilgili sektörlerin uzmanları tarafından hazırlanmış olup, her yönü ile tartışılmaya ve geliştirilmeye açıktır. Kıbrıs Türk Halkının kendi kendini yönettiği demokratik ve sivil bir düzende, sürdürülebilir bir ekonomik yapıda ve AB standartlarında yaşanabilir bir hayat düzeyinde yaşayabilmesi için, umut ederiz ki, UMUT Projesi, hepimiz için yeni bir umut olacaktır.

Doç. Dr. Mehmet Çakıcı

TDP Genel Başkanı

I – Kamu Maliyesi

1-         Kamu maliyesi disiplin altına alınacaktır.

i-          Nüfus ve demografik yapımız tespit edilip doğru orantılı gerçekçi bütçe çalışması

yapılacaktır.

ii-         Şeffaflık ve hesap verebilirlik temel prensip olarak ele alınacaktır.

iii-        Bütçe disiplinini ihlal eden unsurlar gözden geçirilerek yeniden düzenlenecektir.

iv-        Bütçe denetimine yönelik yasal düzenlemeler yapılacaktır.

v-         Sayıştay Başkanlığı her yıl bütçedeki kesin hesapları denetleyip rapor sunacaktır.

vi-        Kamu borçlanmaları kurallara bağlanarak mali disiplinini bozmayacak şekilde yürütülecek ve ilgili yasal düzenlemeler yapılacaktır.

vii-       Kamu kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin vergilerinin ve sosyal güvenlik prim tahsilatlarının zamanında ödenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

viii-     Sübvansiyeler rasyonelleştirilerek, navlun desteği gibi maliyet düşürücü alanlara verilecektir. Bu sübvansiyelerden sadece gerçek üreticilerin yararlanması sağlanacaktır.

ix-        Vatandaşların tüm devletle ilgili işlemlerinde e-devlet uygulamasına geçilecektir. Vatandaş kimlik, adres, tapu ve tüzel kişilere ilişkin tek numaraya dayalı veri tabanı kurulacaktır.

x-         İstatistik ve Araştırma Dairesi veri gizliliğini sağlayacak şekilde yeniden      yapılandırılacaktır. Uluslar arası standartlarda veriler toplanarak yayımlanması  sağlanacaktır.

2-         Kamunun verimliliği artırılarak gereksiz ve partizanca istihdama son verilecektir.

i-          Kamu personel ihtiyacı öncelikli olarak var olan personelden sağlanacaktır.

ii-         İhtiyaca göre alınacak kamu personeli partizan anlayıştan uzak, kriterlere bağlı olarak adil ve sınavla seçilerek ihtiyaç alanları belirlenen öncelikli yerlere alınacaktır.

iii-        Üniversiteler ile işbirliği yapılarak kamu çalışanlarının iş analizi ve değerlendirmeleri de yapılarak, sürekli hizmet içi eğitimden geçirilecektir.

iv-        Kamuda çalışanlarının ödül ve terfi sistemi uygulanabilir parametrelerle hayata geçirilecek, terfiler performansa dayalı objektif ölçütlere göre yapılacaktır.

v-         KİT ve Kamu Bankaları’nda gereksiz harcamalar yeniden gözden geçirilerek önlenecektir.

vi-        Müşavirler atıl kapasiteden kurtarılarak bilgi birikimlerinden yararlanır hale getirilecektir.

vii-       Üçlü kararname ile atanan siyasi kamu görevlilerinin kapsamı daraltılacaktır.

3-         Kamu mali yönetim sistemi güçlendirilecektir.

i-          Çok yıllı bütçeleme sisteminin yerel yönetimlerde uygulanması sağlanacaktır.

ii-         Tüm kurumlarda Stratejik Planlama Sistemine geçilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

iii-        Tüm kurumlarda AB normlarına uygun muhasebe ve bütçe sistemi uygulanacaktır.

iv-        Kamu maliyesi şeffaf olacak ve kesin hesapları düzenli aralıklarla yayınlanacak ve kamuoyunun bilgilenmesi sağlanacaktır.

4-         Adil bir vergi sistemi hayata geçirilecektir.

i-          Artan oranlı bir gelir vergisi sistemi benimsenecek ancak oranlar yatırım yapma ve risk alma eğilimi üzerinde olumsuz etki yaratmayacak şekilde belirlenecektir.

ii-         Yeni yatırımlar hızlandırılmış amortisman ve teşvik sistemi gibi araçlarla özendirilen bir yapıya kavuşturulacaktır.

iii-        Yerli üretimi ithal ürünler karşısında korumak için daha düşük katma değer vergisi alınacaktır.

iv-        Özellikle lüks tüketime dayalı vergilendirilmesi gereken alanlar belirlenerek vergilendirilecektir.

v-         Genel maliyetlere etki etmeyen kalemlerde ek vergi alınacaktır.

vi-        Vergi kayıp ve kaçaklarını önleyici, denetimi artırıcı ve kayıt dışılığının önüne geçen tedbirler alınacaktır.

II- Mali Sektör

1-         Ekonomik kalkınma için Bankacılık ve finans sektörü daha düşük maliyetli  kaynak sunan bir yapıya dönüştürülecektir.

i-          Bankacılık normlarının AB standartlarına çıkarılması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

ii-         KKTC Kalkınma Bankası KKTC Merkez Bankasının denetim ve gözetimine tabi tutulacaktır.

iii-        Mevduat garantisinin kapsamı belirlenecek limitler üzerinden yasalarla düzenlenecektir.

iv-        Kamu eliyle yürütülen bankaların, partizanlıktan uzak bir anlayışla, bankacılığın karlılık ve verimlilik anlayışına uygun çalışabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılacak ve özerk bir yapıya kavuşturulacaktır.

v-         Kamu Bankaları’nı zor durumda bırakan borçlanmalarına yönelik kriterler belirlenerek yasal düzenlemeler getirilecektir.

vi-        Alacakların tahsilinin hızlandırılmasına yönelik gerekli tüm çalışmalar yapılacaktır.

vii-       Kooperatiflerin güçlendirilmesi için gerekli düzenlemeler hayata geçirilerek, alt yapılarını güçlendirici denetim ve gözetimi artıran çalışmalar yapılacaktır.

2-         Ekonominin gelişebilmesi için günümüz koşullarına uygun ekonomik tedbirler kararlı bir siyasi irade ortaya konarak uygulanacaktır.

i-          Yerel ihtiyaçlar ve özellikler gözetilerek uzmanların hazırlayacağı raporlar doğrultusunda, sendika ve diğer ilgili sivil toplum örgütleri ile birlikte, KİT’lerin durumları ve Kıbrıs Türk Halkı için stratejik değerleri analiz edilecek ve bu raporlar doğrultusunda karar verilecektir.

ii-         Özelleştirme ile ilgili yasalar geçmeden, özelleştirme idaresi kurulmadan ve özelleştirme fonu oluşturulmadan kurumlarımızla ilgili özelleştirme faaliyetlerine girişilmeyecektir.

iii-        Özellikle, İngiltere, Türkiye, Avustralya ve Kanada başta olmak üzere yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs’a geri dönüşleriyle ilgili önlerinde engel olan askerlik hizmeti ve bürokratik işlemler gibi her türlü sorun ortadan kaldırılacaktır. Ayrıca geri dönüşümlerini teşvik etmek amacıyla özendirici tedbirler alınacaktır.

iv-        Yatırımların hızla artırılması için etkin çalışma yürütülecektir. KKTC vatandaşlarının özel sektörde istihdamının artırılması için de yasal düzenlemeler yapılacaktır.

v-         Hala ülkemizde kredi faizleri çok yüksektir. Hükümet, sivil toplum ve özel sektör, kredi faizlerinin indirimi için bankaların maliyetlerini düşürücü ortak çalışma yapması sağlanacaktır.

vi-        Yerli ve yabancı yatırımcılara eşit muamele yapacak düzenlemeler hayata geçirilecektir. Örneğin, KKTC’de yapılacak yatırımların ihalesinin KKTC’de açılması ve yerli iş insanlarının da bu ihalelere katılması sağlanacaktır.

vii-       Günümüz koşullarına uygun etkin bir teşvik sistemi hayata geçirilecektir.

viii-      Yatırım yapılan tesislerde KKTC vatandaşlarının çalıştırılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. Bu doğrultuda meslek edindirme kursları teşvik edilecektir.

ix-        Özellikle teşvikle yapılan yatırımların ekonomiye azami katkısı olabilmesi için teşvikten faydalanan yatırımcının tüm ihtiyaçlarını yerel kaynaklardan sağlaması koşulu getirilecektir.

x-         Son krizlerden sonra AB’de desteklenen ve uygulanan 2. şans programları zordaki esnafa destek olabilecek şekilde en kısa zamanda planlanıp uygulanacaktır.

xi-        İnşaat sektöründeki atıl kapasite devreye sokulacak, boş inşaatlar için yeni pazarlara ulaşılması yolunda etkin çalışma yürütülecektir.

xii-       Ülkedeki tekelleşmenin önüne geçilerek rekabet koşulları artırılacaktır.

xiii-      Rekabet yasası ve kurumları yanında, Tüketici Koruma Yasası’nın da tüm kurumları ile hemen devreye girmesi sağlanacaktır.

xiv-      Anti-dumping (haksız rekabetin korunması yasası ve kurumları) yasalaşması sağlanacaktır.

xv-       Fikri ve Sınai Haklar Yasası, Tahkim Yasası, Ticaret Mahkemeleri Yasası, ayrı ayrı Dışalım Ve Dışsatım Yasaları, tadil edilmiş Şirketler Yasası, Uluslar Arası Mütevelli Yasası, Uzun Dönemli Kiralama (Leasing) Yasası ve Faktöring Yasaları’nın devreye girmesi ve tüm kurumlarının uygulamaya konması sağlanacaktır.

xvi-      Yatırımcıların herhangi bir ihtilaf olayında başvuru yapacakları ilk adres olan Uluslararası Tahkim yasası tahtında kurulmuş olan Tahkim Kurumu en erken bir zamanda devreye sokulacaktır.

xvii-     KKTC’deki yerli bankaların ve TC Şube bankalarının, piyasada daha çok para tutulabilmesi için, başta faiz oranları, munzam karşılık oranları ve disponibilite oranları aşağıya çekilecektir.

xviii-    TC Şube Bankalarının KKTC’de topladıkları mevduatları KKTC’de değerlendirmelerini sağlayacak önlemler alınacaktır.

III- Diğer Sektörler

1- İÇİŞLERİ;

Kıbrıs Türk Halkının, insan haklarının saygı gördüğü, temel hak ve özgürlüklerin bulunduğu, düşünce özgürlüğünün var olduğu, hukuktan tam ve eşit bir şekilde faydalanıldığı, kanunsuzluk yapanlardan ve devleti soyanlardan hesap sorulduğu, çağdaş demokrasinin özümsendiği bir hukuk devletinde yaşaması sağlanacaktır.

i-          Evrensel hukuk kurallarına uygun, hukukun üstünlüğü ve sosyal devleti egemen kılan, insan hak ve özürlüklerini koruyucu, çağdaş demokrasiyi özümsemiş, katılımcı ve sivil bir anayasanın geçmesi için gerekli tüm politikalar ve çalışmalar ortaya konacaktır. Bu doğrultuda TDP’nin hazırladığı 56 maddelik Anayasa değişiklik önerisi diğer partilerle tartışmaya açılacaktır.

ii-         Hukukun insan için var olduğu gerçeğinden hareketle, insana hizmet eden, toplumsal ihtiyaçları karşılayan, ekonomik ve statü açısından güçsüz olanı güçlüye karşı koruyan, insan hak ve özgürlüklerini hayatın her yanına yayan, çağdaş, demokratik ve hukukun üstünlüğünü öngören bir Hukuk Reformu yapılacaktır.

iii-       Hukuk Reformunu gerçekleştirmek amacıyla ülkemiz hukukçuları ile diğer uzmanlardan oluşacak bir Reform Komisyonu kurularak çalışmalar süratle tamamlanacaktır

iv-       Tüm yasalar gözden geçirilecek, köhnemiş ve çağdışı kalmış yasaların yerine yeni yasal düzenlemeler getirilecektir.

v-        Yeni bir Ceza Yasası günün çağdaş hukuk normlarına uygun olarak hazırlanacaktır.

vi-       Hukuku partizanlığın elinden kurtaracak, halka layık, sömürüyü, haksızlığı, hukuk dışılığı ortadan kaldıracak ve denetleyecek gerçek bir adalet sistemi yaratılacaktır.

vii-      Davaların makul sürede sonuçlanacağı, adaletin gerçekleştiğinin somut olarak görüleceği yeni ve çağdaş yasal düzenlemeler yapılacaktır.

viii-     Yargıçların ve Savcıların gelirlerinde iyileştirme yapılacak, sosyal ve hukuki güvenceleri sağlamlaştırılacaktır.

ix-        Tebliğ ve icra müesseseleri etkin bir pozisyona getirilecektir.

x-         Zorunlu Avukatlık Kurumu yürürlüğe konacaktır.

xi-        Mali olanaklardan yoksun bulunan insanlara devlet tarafından Hukukçu tayin edilmesini sağlayacak yasal düzenleme yapılacaktır.

xii-     Polis ve itfaiye yapılacak yasal düzenleme ile siyasetin etkisinden uzak tarafsız ve bağımsız sivil bir otoriteye bağlanacaktır.

xiii-     Devlet organlarındaki askeri üyelikler sivilleştirilecektir.

xiv-     Sivil Savunma Teşkilatı, KKTC Merkez Bankası, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın yönetimi tümden Kıbrıs Türk Halkının yönetimine devredilecek yasal düzenlemeler hayata geçirilecektir. Anayasanın Geçici Onuncu Maddesi’nin de kaldırılması sağlanacaktır.

xv-     Eski Polis Yasası ortadan kaldırılarak çağdaş, demokratik, adaletli, sivilleşmiş, çalışan polisimizin emeğini ve hakkını ödeyen, adil bir terfi, nakil ve disiplin sistemi bulunan yepyeni bir Polis Yasası yapılacaktır.

xvi-      Poliste başarılı, çalışkan, kıdemli ve dürüst kişilerin ön planda tutulacağı bir terfi sistemi hazırlanacaktır.

xvii-     Aile yapısına zarar vermeyecek, polisin ekonomik hayatını etkilemeyecek ve verimli görev yapmasına olanak sağlayacak yeni bir nakil tüzüğü hazırlanacaktır.

xviii-    Suçla mücadelede modern soruşturma sistemleri örnek alınarak “Delilden Sanığa Ulaşma” yöntemleri geliştirilecek, tahkikatların sanık üzerinden değil, kanıtlar üzerinden yoğunlaşacağı teknoloji destekli yeni ve etkin bir suç ve suçlu takip sistemi kurulacaktır.

xix-      Çağdaş değerlerin uygulandığı, disiplinin hüküm sürdüğü, suçluların tekrar topluma kazandırıldığı, mahkumların insanca kalabildiği, gardiyanların huzur, güven ve iktidar sahibi olduğu yeni bir cezaevi inşa edilecektir.

xx-       Çocuk Mahkemeleri’nin kurulması sağlanacak ve gerekli çağdaş hukuki alt yapı hayata geçirilecektir.

xxi-      Çocuk Suçlulara yönelik çağdaş önleme programları hayata geçirilerek, Sosyal Hizmetler Dairesi daha etkin hale getirilecek ve Denetimli Serbestlik Yasası hazırlanacaktır.

xxii-     18 Yaşından küçük çocukların ruhsal yapılarına olumsuz etki yapmayacak, sosyal hizmet uzmanları ve psikologların gözetiminde çocukların ıslah olabileceği çağdaş standartlarda bir çocuk suçlu barındırma ve rehabilitasyon merkezi inşa edilecektir.

xxiii-    Ülkemizde kanun dışı çalışanların ve ikamet edenlerin süratle sınır dışı edileceği ve etkin denetimin sağlandığı yeni bir yasal düzenleme hayata geçirilecek ve tüm bu uygulamaları takip edecek bir devlet birimi kurulacaktır.

xxiv-    Yozlaşmış idari yapı ve bundan menfaat elde eden çıkar çevrelerinden adalet önünde hesap soracak, yolsuzlukları önleyecek etkin bir denetim ve ceza sistemi kurulacaktır.

xxv-     Mülkiyet konusunda elimizi güçlendirmek ve eşdeğer mal sahibi olan güney göçmeni insanlarımızın haklarının korunması için uluslar arası hukuk çerçevesinde mücadele sürdürülecektir.

xxvi-    Kamusal alanın zarar görmeyeceği şekilde Kamuda çalışanların siyaset yasağının kaldırılmasının sağlanacağı anayasal ve yasal değişiklikler yapılacaktır.

xxvi-    Partiler arası transferi yasaklayacak, siyasetin rant alanı olarak kullanılmasına müsaade etmeyecek, yeni ve çağdaş bir Siyasal Partiler Yasası hazırlanacaktır.

xxvii-   İskele İlçesi’nde yarım kalan Mahkeme ve Savcılık binaları bitirilecek, ihtiyaç olan eksik ilçe devlet binaları yapılarak halkın hizmetine sunulacaktır.

xxviii-  Şahıslar yerine fikirlerin ve parti ideolojilerinin tartışılabileceği, bölgecilik yerine daha ağırlıklı olarak ülke milletvekilliğinin hakim olacağı, kadın ve erkek eşitliğinin siyasette yer alacağı yeni bir Seçim Yasası hazırlanacaktır.

2- ÇALIŞMA SOSYAL GÜVENLİK;

Çalışma yaşamında kaçak işçiliğin ve iş yerinin önüne geçilecek, yerli istihdamın artırılması sağlanacak, Sosyal Sigortaların yapısı, işleyişi, prim ödenti ve ödemeleri de dahil olmak üzere, bütün olarak yeniden yapılandırılacaktır.

 • Sosyal Güvenlik Sistemi yeniden gözden geçirilecektir.
 • Çalışma hayatı, ihtiyaç gerektiren alanlara yönlendirilecek ve gerekli çalışmalar yapılacaktır.
 • Ülkemiz ve çalışma hayatımızın en büyük sorunlarından birisi olan kayıt dışı işçilikle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilecektir. Bu mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için muhaceret dairesi en erken bir zamanda son teknolojik donanım ve yeterli kadrolarla takviye edilip, gerekli yasaların çıkması sağlanacaktır. Ön izin uygulaması tüm boyutları ile yeniden gözden geçirilecektir.
 • Çalışma Dairesi Müdürlüğü, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının sağlıklı ve uygulanabilir olması için Risk Analizi Değerlendirme Tüzüğü etkin bir şekilde uygulanarak iş kazalarının ve meslek hastalıklarının en aza indirgenmesi sağlanacaktır.
 • Kayıt dışı iş yerinin de üzerine gidilecektir.
 • İş ve işçi bulma fonksiyonlarının artırılması ve geliştirilmesi için gerekli düzenlemeler hızlı bir şekilde gerçekleştirilecektir.
 • İş ve işçi bulma faaliyetleri ile işsizlik sigortası faaliyetlerini birleştirecek bir kurum oluşturulacaktır. Bu amaçla bir işsizlik sigortası birimi kurulacaktır.
 • Öncelikle KKTC yurttaşlarına iş bulunacaktır. Bu doğrultuda etkin bir iş bulma birimi kurulacaktır.
 • İşsiz vatandaşlara çağdaş ülkelerde olduğu gibi işsizlik ödeneği yeniden düzenlenecektir. Bu amacın gerçekleştirilmesi için teşvik primi fonunun yapısı değiştirilerek yeni bir işsizlik sigorta fonu oluşturulacaktır.
 • Tüm çalışanların kayıt altına alınması için etkin mücadele sürdürülecek ve gerçek brüt ücret üzerinden primlerinin ödenmesi sağlanacaktır..
 • İstihdam artırıcı projeler ve programlar yapılarak hayat geçirilecektir.
 • Sağlık Hizmetleri Sosyal Güvenlik Yasası içerisinde çıkarılarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır.
 • Çağdaş ve günümüz koşullarına uygun bir Sendikalar Yasasının oluşturulması için tüm ilgili sendikalarla istişare ve işbirliği içerisinde gerekli çalışmalar başlatılacaktır. Sendikalar Yasası hazırlanırken AB mevzuatı, ILO sözleşmeleri ve uygulamada ortaya çıkan sorun ve eksiklikler de dikkate alınacaktır.
 • Özel sektörde de sendikalaşmanın artırılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. Böylece sendikasız işçi çalıştırılmasının önüne geçilecektir.
 • Çocukların yasalara aykırı bir şekilde çalıştırılması ve istismarı sıkı bir denetimle önlenecektir.
 • Çalışanların sosyal güvenlik kurumları ve fonlarının yönetimine ve denetim mekanizmalarına etkin katılımı sağlanacaktır.
 • Engelli vatandaşların gerek kamuda gerekse özel sektörde iş bulmaları yönünde gerekli koşullar oluşturulacaktır.

3- TARIM;

Tarım Politikaları yeniden yapılandırılarak çağdaş normlar ve standartlar getirilecektir. Tarım ve Hayvancılıkta reform yapılacaktır.

 • Tarım Sektörü Strateji Belgesi doğrultusunda, Tarım politikalarının önceden belirlenerek ilan edilmesi sağlanacaktır.
 • Çiftçi, tarımsal işletme ve üretici birliklerinin tanımı, çıkartılacak yasalarla belirlenecektir. Tarıma yapılan sübvansiyonlarda şu andaki adaletsiz dağılımın önüne geçecek tedbirler alınarak, haksız kazanç önlenecek, adaletli ve eşit dağıtım yapılacaktır.
 • Tarım ve hayvancılık alanında üretilecek ürünlerin, en az birincil işletiminin, üretici örgütleri ve üretici kooperatifleri tarafından yapılmasını, üretim ve tüketim arasındaki katma değerden üreticilerin de kazanmasını sağlamak için, 1983’ten itibaren devlet kontrolünde bir KİT gibi çalışan kooperatifler, AB yasalarına göre düzenlenerek, özerkleştirilip yeniden yapılandırılacak, eski sahiplerine ve üreticilere sağlıklı ve adil bir şekilde devir edilecektir.
 • Küçük ve orta boyutlu çiftçiye yatırım desteği verilecektir.
 • Doğrudan gelir desteğinin zamanında ödenmesine yönelik planlama yapılacak ve yılın belirlenen dönemlerinde ödemelerinin yapılması sağlanacaktır.
 • Tarım ve Hayvancılık alanında ürün deseni yeniden gözden geçirilecek, Kıbrıs’a uygun alternatif ürünlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik etkin çalışmalar yürütülecektir. Örneğin bu bağlamda kalitesiz zeytin fidanı ithalinin önüne geçilecek ve kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretimi teşvik edilecek, bu ürünlerin ihracatının yapılmasında devlet gerekli öncülüğü yapacaktır.
 • Devlet piyasa gelişiminde sorumluluk yüklenecek, teknik imkânlarını Tarım ve Hayvancılık alanında mobilize ederek öncülük edecek, gerekirse özel sektör ve üretici kurumlarıyla beraber ekonomik girişimlerde bulunacaktır.
 • Hayvancılık sektörü yeniden yapılandırılarak, tüketicinin sağlıklı ucuz et tüketmesi sağlanacaktır. Hayvancılık Sektöründeki yetiştirme, üretim, pazarlama ve destekleme alanları yeniden belirlenip ölçütlere bağlı düzenlemeler getirilecektir ve üreticilerin Kooperatifleşmesi teşvik edilecektir.
 • Hayvancılık alanında Tekelleşmenin önüne geçilecektir.
 • Hayvan izleme sistemi kurulup etkin şekilde denetimi yapılacaktır.
 • Hayvan kaçakçılığının etkin bir şekilde üzerine gidilecektir.
 • Hayvan hastalıkları sistemli bir çalışma ile ilk aşamada kontrol altına alınacak, devlet bütçesinden gerekli kaynak ayrılarak, sürülerin devlet tarafından alınması veya itlafı durumunda üreticilere maddi yönden hakça ve adil bir tazminat ödenecek, bu süreç esnasında kamu sağlığı en önemli unsur olarak gözetilecektir.
 • Sütte soğuk zincir uygulamasının yaygınlaştırılmasına yönelik çabalar sürdürülecektir.
 • Süt desteği anomalisi değiştirilerek makul düzeye çekilecektir.
 • Gıda güvenliği yasal mevzuatla denetlenecek ve etkin şekilde uygulanacaktır. İlaç Yasası yeniden gözden geçirilip günümüzün koşullarına göre uyarlanacaktır.
 • Narenciye sektöründe sürdürülebilir bir politika belirlenecek, su kaynaklarının kısıtlı olduğunu göz önüne alarak, orta ve uzun narenciyede kaç dönüm hedeflediği üreticilerle birlikte hesaplanacak, piyasalara en uygun ürün çeşitlemesine gidilecek, alternatif ürünlere geçiş için destek verilecektir.
 • Su kaynaklarını koruyarak bir yerden başka yerlere taşınması yasaklanacaktır.
 • Kıyı balıkçılığının çağdaş standartlarda uygulanması için üreticilere yatırım desteği yapılacak, balıkçı barınakları istenilen seviyeye getirilecektir. Yabancı ülkelerden KKTC sularında yapılan TROL balıkçılığı önlenecektir.
 • Organik Tarım teşvik edilecektir. Bu doğrultuda organik tarım yapan üreticiler eğitimden geçirilecek, yasal mevzuatla korunacaktır. Ayrıca, marketlerde kontrolsüz, tüketiciyi aldatmaya yönelik ‘Organik Ürün’ gibi etiketlerin asılması önlenecektir.
 • Üreticimizi, üretimden koparan ve haksız rekabet yaratan tarımsal ürünlere yönelik ithalat, planlı ve ihtiyaca göre yeniden şekillendirilecektir. Bu bağlamda askeri kantinlerin kontrolsüz ithalatının önüne geçilecektir.

4- ULAŞIM ve TRAFİK;

Ülkede ulaşım alt yapısının gelişmesi için etkin çalışmalar yürütülecektir.

i-         Toplumsal ve ekonomik önceliklerimize, halkımızın ihtiyaçlarına ve çağdaş sistemlerdeki gelişmelere göre, Ulaşım Master Planı, ilgili sivil toplum örgütleri ve devlet işbirliği ile hayata geçirilecektir.

ii-        Tramvay ve tren yolları orta ve uzun vadeli olarak planlamaya dahil edilecek, yap işlet devret modeli ile devreye girmesi sağlanacaktır.

iii-       Şehirsel dönüşüm ve çağdaşlaştırma projesi kapsamında sürdürülebilir ulaşım hedeflerine uygun olarak toplu taşımacılık teşvik edilecektir.

iv-       Bisiklet ve yaya yolları yaygınlaştırılacaktır. Bu bağlamda Belediyelere teşvik verilecektir.

v-        Toplumsal ve ekonomik önceliklerimize, halkımızın ihtiyaçlarına ve çağdaş sistemlerdeki gelişmelere göre Karayolu Master Planı hayata geçirilecektir.

vi-       Trafik kazalarının azaltılması için karayolu alt yapısı iyileştirilecek, etkin uyarı sistemleri temin edilerek, karayollarının hizmetine sunulacaktır.

vii-      İlkokuldan başlamak üzere trafik üzerine bir eğitim programı hayata geçirilecektir.

viii-     Şehir içerisinde döner kavşakların işlevini yitirdiği yerlerde, yonca sisteminin uygulanması için kaynak sağlanacaktır.

ix-        Küçük motor hacimli araçların kullanılması teşvik edilecektir.

x-         Ercan Havaalanı’nın uluslararası ulaşıma hazır hale getirilmesi için tüm alt yapı çalışmaları yapılacaktır.

xi-        Hava ve deniz taşımacılığına yönelik yatırımlar teşviklendirilecektir.

xii-       Mağusa Limanı rutin gemi tamir ve onarımlarının yapılabileceği hale getirilecektir.

xiii-      Gemikonağı Serbest Bölgesinin işlevsel hale getirilmesi için alt yapı çalışmalarına hız verilecektir.

xiv-      Denizcilik alanında bulunan yasalar gözden geçirilerek AB standartlarına uygun hale getirilecektir.

xv-       Gemi taşımacılığı özel sektörün rekabet edebileceği şekilde teşvik edilecektir.

xvi-      Balıkçı barınakları çağdaş standartlar seviyesine getirilerek olumsuz çevre koşullarında etkilenmesinin önüne geçilecektir.

5- BAYINDIRLIK;

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan bireylerin yaşam çevresini yüceltecek ve kentsel, ya da kırsal olsun, çevre ile ilişkilerini olumlu yönde etkileyecek, toplumsal bütünleşmeyi, iş alanlarının yaratılmasını ve kültür turizmi ile bölgesel ekonomik gelişmeyi olumlu yönde etkileyecek bir planlama ve bayındırlık anlayışı uygulanacaktır.

İ-   Ülke gereksinimleri belirlenerek, oluşturulacak sürdürülebilir kalkınma stratejileri ve politikaları doğrultusunda Ülkesel Fiziki Plan hazırlanarak hayata geçirilecektir.

ii- Şehirlerimizi korumak, güçlendirmek ve daha da geliştirmek amacıyla, Avrupa Birliği normlarına uygun, Sürdürülebilir Kalkınma Stratejileri temel hedefiyle hareket  edilecektir.

iii- Kentlerimizde fiziksel ve sosyal alt yapının geliştirilmesi yoluyla çevre ve yaşam kalitesinin artırılması sağlanacak, ancak doğal, tarihi, sosyal ve kültürel değerlerin  korunmasına öncelik verilecektir.

iv-  Şehir estetiği, imarı ve ulaşımı, “entegre kentsel gelişme politikası” ve “bütüncül stratejik planlama anlayışı” esasında ele alınacaktır.

v-  İmar Planları sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak hazırlanacak ve bu çerçevede ekonomik büyüme sağlanırken, sosyal açıdan gelişme ve çevresel koruma da bir bütüncül yaklaşım içerisinde gerçekleştirilecektir.

vi-  İmar Yasası altında tanımlanan her türlü plan, katılımcılık ilkesine bağlı kalınarak oluşturulacak Teknik Planlama Ekibi tarafından hazırlanacaktır.

vii- İmar Planları’nın gecikmeksizin tamamlanabilmesi için yerel yönetimlere daha fazla yetki verilecek ve üniversitelerimizin ilgili bölümleriyle işbirliği yapılacaktır.

viii- Şehirlerimizin tarihsel değerlerinin ve kültürel kimliklerinin korunması ve canlandırılması için tüm kırsal ve kentsel yerleşimlerimizdeki mevcut yerel kimliklerin ortaya konması, değerlendirilmesi, yaşatılması ve sürdürülmesine yönelik olarak gerekli çağdaş, yasal, idari, örgütsel ve mali düzenlemelerin yapılmasına derhal başlanacaktır.

ix-   İmar Yasası’nın değişen planlama yaklaşımları, ihtiyaçlar ve AB gerekleri dikkate alınarak güncellenecek, Planlama Onayı Sistemi, Ruhsatlandırma Sistemi’nin iyileştirilmesi, sadeleştirilmesi ve etkinleştirilmesi sağlanacaktır. Şehir Planlama Dairesi’nin, Belediyelerin yetki ve sorumlulukları yeniden tanımlanacaktır

6- TURİZM;

Turizm geliştirilerek lokomotif sektör haline getirilecektir.

i-    Turizm Master Planı tamamlanıp hayata geçirilecektir.

ii-  Turizm Örgütlerinin de temsil edileceği Turizm Örgütü oluşturulacaktır. Kapsamlı Turizm Endüstri Yasası çıkarılacaktır.

iii- Otelcilerin ve seyahat acentelerinin girdi maliyetleri düşürülerek, elektrik, mazot, su gibi enerji giderlerinde önemli oranda indirim sağlanacaktır.

iv-   Otantik ve Butik tarzı otellerin desteklenmesine özen gösterilecektir.

v-   Eski binalar restore edilerek, turizme kazandırılacak şekilde butik otel veya Restoranlara dönüştürülmesi sağlanacaktır.

vi-    Kültürel zenginliği olan yapıların turizme dönük olarak kullanımının artırılması sağlanacaktır.

vii-   KKTC’de turizmin dengeli bir şekilde geliştirilmesine özen gösterilirken bu sektörde kaçak çalışan işgücü önlenecek ve KKTC vatandaşlarının çalışması sağlanacaktır.

viii- Eko ve Agro Turizm faaliyetleri geliştirilecektir.

ix-   Charter Uçak seferleriyle en fazla turist potansiyeli sağlanabilecek Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine yönelik yeni destinasyonlara teşvik ve destek yapılacaktır.

x-     Kuzey Kıbrıs’a uçan Hava Yolları’nın tercih etmediği destinasyonlardan, Larnaka’dan pazar bulunabilirse, bu tercihte desteklenecek ve sınır kapılarında yeni düzenlemeler yapılacaktır.

xi-     Turizm teşvikleri gözden geçirilerek doğrudan turizme fayda sağlayacak analizleri yapılmış projelere verilecektir.

xii-   Seyahat acentelerinin yurtdışında partner bulabilmeleri için Turizm Örgütü şemsiyesi altında bir birim kurulacak ve bu birim düzenli olarak bilgi ve kaynak aktaracaktır.

xiii-   Haksız rekabetin önüne geçebilmek için turlar denetim altına alınacaktır.

xiv-   Rehberlerin tam donanımlı ve amaca hizmet edebilecek şekilde hizmet eğitimi sağlayacak olanaklar geliştirilecektir.

xv-   Yıl boyu süren, yeni teknolojilerden yararlanan, hedefleri belirli olan ve denetlenen etkin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yapılacaktır.

xvi- Özellikle Güzelyurt, Lefke ve İskele- Karpaz bölgelerinde Eko-Agro turizmin canlandırılması çerçevesinde gerekli düzenlemeler ve çalışmalar süratle hayata geçirilecektir.

7- SAĞLIK;

İnsanı merkez alan, toplumun ve bireyin sağlık seviyesini yükseltmeyi amaçlayan, kaliteli hizmet sunan, sağlık çalışanlarının verimliliğini artıran, halkın kolayca ulaşabileceği çağdaş bir sağlık sistemi yaratılacaktır.

i- Ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına uygun bir ‘Sağlık Reform Programı’ uygulanacaktır.

Sağlığın Finansmanı

ii-Sağlığın finansmansı, mevcut genel bütçeden ayrılan paya ilaveten, oluşturulacak ‘Genel Sağlık Sigortası’ kapsamında (GSS) sağlanacaktır. Tüm vatandaşlar sağlık açısından Genel Sağlık Sigortası’nın güvencesi altında olacaktır.

iii-Sağlık harcamalarının GSS aracılığı ile yapılması sağlanacaktır. Bu doğrultuda GSS gelirleri devlet memurları adına aktarılacak primler, sosyal sigortalar kapsamındaki kişiler için sosyal sigorta kurumundan aktarılacak aktarımlar ve üniversitelerde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak sağlık katkı paylarından oluşacaktır.

iv-Tüm Sağlık Sistemi yeniden yapılandırılarak Sağlık Hizmetlerinin sunumu 3 basamak şeklinde yeniden yapılandırılacaktır.

Birinci Basamak

v-Birinci basamak hizmetleri, koruyucu ve çevre sağlığı hizmetlerini kapsayacak ve güçlendirilerek devlet kontrolünde ücretsiz olarak sunulacaktır.

vi-Birinci Basamakta her 3 bin ile 5 bin kişiye yönelik “Aile Sağlığı Merkezleri” oluşturulacaktır. Bu merkezlerde anne- çocuk sağlığına yönelik koruyucu hizmetlerin yanında ülkemizde risk oluşturan hastalıklara karşı da çalışmalar sürdürülecektir.

vii-Koruyucu Sağlık Hizmetleri çerçevesinde yapılmakta olan sağlık denetimleri ( devlette ve özelde yapılmakta olan oturma ve çalışma izinleri ile ilgili tahliller) ve gıda analizleri devletin etkin kontrolünde yapılacaktır.

viii- Ülkemizde çalışma veya oturma izni başvurusu ile gelen yabancıların çocuklarının da koruyucu hekimlik açısından sağlık taramasından geçirilmesi sağlanacaktır.

ix-Aile Sağlığı merkezlerine ilaveten, Karpaz Bölgesine modern bir Sağlık Dispanseri yapılacaktır.

İkinci Basamak

x- İkinci Basamak Hizmetleri, Kamu ve Özel Sektöre ait tam teşekküllü hastanelerden alınacaktır.

xi- İkinci basamaktaki kamu hastaneleri yeniden yapılandırılacak ve tüm alt yapıları ve hizmetleri tekrar gözden geçirilecektir.

xii-Kamu Hastanelerindeki merkeziyetçi yönetim şekli ve bürokratik engeller kaldırılarak daha özerk çalışmaları sağlanacaktır.

xiii- Hastane yöneticileri sağlık yönetimi ile ilgili alanlarda eğitim alan kişilerden oluşturulacaktır.

xiv- Özel hastaneler ve klinikler ile ilgili yasalar gözden geçirilerek, çağdaş, tıbbın gerektirdiği düzenlemeler yapılacaktır.

xv- Acil servisler yeniden gözden geçirilerek, acil servislerdeki hizmetlerin koordinasyonu ve merkezileştirilmesi esas alınacaktır.

xvi-Hastaların acil servislere ulaşması seri bir şekilde sağlanacaktır.

xvii-Kamu’da çalışan hekimler ve diğer sağlık personelin özel sektörde çalışmaları engellenecektir. Sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma koşulları iyileştirilerek, mesleğinin gereklerine göre düzenlenecektir.

Üçüncü Basamak

xviii- Üçüncü basamak tedavi hizmetleri ise özel ihtisas hastaneleri ve Tıp Fakültesinden alınacaktır.

Sağlık Bakanlığının Organizasyonu;

xix-Sağlık Bakanlığının yapısı ve organizasyonu yeniden düzenlenecek ve AB normlarına uygun bir yapıya getirilecektir.

İlaç Yönetimi;

xx-İlaçların ruhsatlandırılması, temini, piyasa kontrolleri ve pazarlanması denetim altında olacaktır. Akılcı ilaç kullanılması sağlanacaktır. İlaç ve eczacılık hizmetlerinin sunumu yeniden düzenlenecektir.

Sağlık Enformasyon Sistemi;

xxi-Sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi ve takibi için ülke çapında ‘Sağlık Enformasyon Sistemi’ (SES) kurulacaktır

Sağlık Eğitimi;

xxii-Sağlık alanında çalışanlar sürekli hizmet içi eğitimlere tabii tutularak dünyadaki gelişmelerin takip edilmesi sağlanacak ve bu amaçla Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Hemşireler Birliği, sağlıkla ilgili sendikalar ve diğer sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak eğitim çalışmaları planlanıp uygulanması sağlanacaktır.

Hukuki Altyapının Oluşturulması;

xxiii- Hazırlanan Sağlık Reform Programının uygulanabilmesi için hukuki alt yapının oluşturulması ve gereken ‘ Sağlık Yasalarının’ çıkarılması sağlanacaktır Hasta hakları yasa ile güvence altına alınacaktır. Hazırlanmış olan Sağlık Reform programının uygulanmasına bir pilot bölgeden başlanacak ve beş yıllık geçiş sürecini takiben bütün ülke genelinde uygulanması sağlanacaktır.

Sosyal Hizmetler;

xxiv- Yaşlı, malul, bakıma muhtaç ve engelliler Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığı ile devletin sosyal güvencesi altında olacaklar. Sosyal hizmetlerin etkinliği güçlendirilecek ve mevcut yasalarda iyileştirmeler yapılacaktır. Engellilere yönelik eğitim ve rehabilitasyon programları hazırlanacak ve ilgili diğer bakanlıklarla koordinasyon halinde uygulanacaktır. Engelli vatandaşlarımızın iş bulmaları ve istihdamı yönünde çaba sarf edilecektir. Engellilerin hareketlerin güçleştiren mimari engeller kaldırılacaktır. Sağlık ve Sosyal Hizmetler alanındaki çalışmalarımız, Avrupa Birliği normları ile uyum içinde gelişime açık olacaktır.

xxv- Çocuk suçlular, bağımlılar, akıl hastaları ve zayıflıkları bulunan kişiler için de etkin tedavi ve rehabilitasyon merkezleri açılarak ve bu doğrultuda Sosyal Hizmetler Dairesi güçlendirilerek çağdaş yasal düzenlemeler hayata geçirilecektir.

Sağlık Turizmi;

xxvi- Bulunduğumuz coğrafyanın sağladığı elverişli koşullar dikkate alınarak ‘Sağlık Turizmine’ yönelik planlamalar yapılarak kurulacak tesislerin teşviki sağlanacaktır. Turist sağlığı konusunda da, özel sağlık sigortaları kanalı ile hizmetlerin sunumu sağlanacaktır.

8- EĞİTİM;

“Eğitim, ana kucağında başlayan ve yaşamın sonuna kadar süren bir süreçtir” felsefesiyle, eğitimi düşünerek planlama yapılacaktır. Eğitim sistemimizdeki aksayan ve yıpranan yönler gözden geçirilerek, uzun dönemde sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacak ve vatandaşın güven duyacağı bir ortam yaratılacaktır.

i-Üniversitelerimizin, toplumun dinamiklerine uygun teknolojik ve bilimsel gelişmelere öncülük etmesi, bilimsel bilgi üretmesi, özerk ve demokratik kuruluşlar olarak geliştirilmesi sağlanacaktır.

ii-Öğretim kalitesi uluslararası rekabet edilebilir seviyeye getirilecektir.

iii-Bilimsel çalışmalar desteklenecek ve teşvik edilecektir.

iv-Uluslararası akreditasyona ve Bologna Sürecine yönelik çabalar desteklenecektir.

v-Türkiye Üniversitelerinin KKTC’de açtığı kampüsler, KKTC Üniversitelerinin durumu dikkate alınarak değerlendirilecektir. Üniversitelerin öğrenci kapasitesi artırılacaktır.

vi-Yüksek Öğretim Kurumları ile YÖDAK arasında sürekli istişare yapılacaktır.

vii-DAÜ ve LAÜ sürdürülebilir yapıya kavuşturulacaktır. Özerk ve demokratik yapıya kavuşturulması amacıyla, Mütevelli heyetlerinin öğretim görevlilerinden oluşturulması için gerekli çalışma yapılacaktır.

viii-Üniversitelerin ilgili sektörlerle işbirliği yaparak ülkenin gelişmesine katkı sağlayabilecek şekilde düzenlenmesine yönelik çalışma yapılacaktır.

ix-Akademisyenlerin sendikalaşmaları için gerekli ortam oluşturulacaktır.

x-Üniversitelerimizin yurtiçi ve yurtdışı tanıtımı için gerekli destek ve organizasyonlar daha etkin hale getirilecektir.

xi-Üçüncü ülkelerde öğrenim gören gençlerimizin burs alma kriterleri gerçekçi şekilde yeniden düzenlenerek öğrenci mağduriyetleri giderilecektir.

xii-Öğrencilerin 3. ülkelerdeki üniversitelerle ilgili bilgilendirilmelerine, yazışmalarına ve kayıtlarının kolaylaştırılmasına yönelik bir birim hayata geçirilerek öğrencilerin yurt dışında eğitim görmesinde ortaya çıkan zorluklar giderilecektir.

xiii-Son on yıl içinde yurt dışında eğitim gören gençlerimizin branşları ve eğitim tezlerinin istatistiki dökümü yapılarak, ülkemizin ihtiyaçlarının daha kolay saptanması sağlanarak gençlerimize yol gösterilecektir.

xiv-İlköğretim ve Ortaöğretim okullarımızın gelişen ve değişen teknolojinin gerektirdiği fiziksel alt yapıya kavuşması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

xv-İlk ve orta eğitimde eğitim olanakları farklılıklarının giderilmesi için etkin çalışma yürütülecektir.

xvi-Öğretmenlerin çalışma alanlarındaki koşulların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

xvii-Tüm öğretmenlerin motivasyonunu artırmak ve bilgilerini güncelleştirmek amacıyla hizmet içi eğitimlere önem verilecek, bu amaçla bakanlık bünyesinde özel bir birim kurulacaktır.

xviii-İlk ve orta öğretimde “web bilgi sistemi projesi” hayata geçirilecek, öğrencilerin her türlü kayıt, not ve nakil işlemleri bu sistem aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

xix-Okullar bölgelere göre orta ve lise olarak yeniden düzenlenecektir. İhtiyaç olan bölgelere yeni okullar inşa edilecektir.

xx- Yabancı dilde eğitim yapan kolej tek bir okul çatısı altında orta- lise birlikte öğretim yapacak şekilde düzenlenecektir.

xxi- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetleri ilk öğretimi de kapsayacak şekilde   yaygınlaştırılacak ve öğrencilerin okullarında başvuracakları en temel unsur haline getirilecektir. Bu amaçla okulların en temel hizmetlerinden biri bu birimler olacaktır.

xxii-Yerel ders kitapları, ilgili komiteler tarafından yeniden gözden geçirilecektir.

xxiii-Bakanlık, öğretmen ve veli arasındaki diyalog normalleştirilecek ve işbirliğinin gelişmesine önem verilecektir.

xxiv- Ders kitapları zamanında temin edilecek, zorunlu eğitim çağındaki öğrencilere ücretsiz dağıtılacaktır.

xxv-Göçmen ailelerin ve çocuklarının yaşadığımız ülkenin sosyo-ekonomik ve kültürel koşullarına uyumu için özel projeler hazırlanacaktır.

xxvi-Meslek ve teknik okullarda eğitim gören öğrencilerle iş dünyası arasında köprüler kurulacak, teknik ve mesleki eğitimde teori kadar pratiğe ve uygulamaya öncelik verilecektir. Turizme ve sanayi sektörüne ara eleman yetiştirilmesine önem verilecektir. Bu okullardan mezun olanların iş dünyasında işe girebilmeleriyle ilgili yasal düzenlemeler yapılacaktır.

xxvii-Eğitim süresi ülke ve iklim koşulları da dikkate alınarak, hem gün içinde hem de yıl içerisinde uzatılarak çağdaş ülkeler seviyesine getirilecektir.

xxviii-Eğitim süresinin değiştirilmesi için 5 yıllık bir plan hazırlanacaktır. Bu eğitim okul öncesinden başlayarak diğer seviyelere yaygınlaştırılacaktır.

xxix-Eğitimde merkezileştirme gözden geçirilecek ve özellikle 4-8 yaş grubundaki   öğrencilerin kendi yerleşim bölgelerinde okula devam etmesi sağlanacaktır.

xxx-Engellilerin eğitimine gereken önem verilecek, çağdaş eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri açılacaktır.

xxxi-Gençleri, her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için farkındalık yaratarak sosyal etkinliklere yönlendirilecektir.

9- ÇEVRE;

Geriye dönüşü mümkün olamayacağı bir tükeniş ile karşı karşıya olan çevremizin, daha fazla kayıplara uğramaması, yeniden yaşanabilir ve sürdürülebilir olması için gerekli tüm adımlar atılacaktır. Bu konuda uluslararası sözleşmeler, Avrupa Birliği mevzuatı, politikaları ve standartları ile sürdürülebilir kalkınma ilkesi rehberimiz olacaktır.

 • 1985 KKTC Anayasası vatandaşların sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını tanımaktadır. Çevre ile ilgili hakların daha ileri düzeylere taşınabilmesi ve bireyin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının Anayasaya eklenebilmesi için kararlı bir politika sürdürülecektir. AB uyumlu olarak hazırlanmış ve Meclise sunulmuş olan yeni Çevre Çerçeve Yasası’nın meclisten olgunlaştırılarak geçilmesi ve etkin bir biçimde uygulanması sağlanacaktır.
 • Çevre Bakanlığı yeniden oluşturularak, çevre ile ilgili tüm daireler bu bakanlık şemsiyesi altında toplanacak, ve ilgili daireler, eksik kadroları, partizanlık kriterlerinden uzak, tamamen işinin ehli uzman insanlardan oluşan kadroları ile desteklenerek yönetilecektir.
 • Devlet ve özel sektöre ait her türlü yatırım projesi çevresel etki değerlendirmesine tabii tutularak yatırımların çevreye en az zarar verecek şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla AB normlarına uygun ÇED sisteminin etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır. Olumsuz ÇED olan hiçbir projenin hayata geçirilmemesi sağlanacak ve olumlu rapor verilenler ise uygulama aşamasında etkin bir şekilde denetlenecek ve gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır.
 • Ülkede hale hazırda hazırlanan her türlü planın, emirnamelerin, master planların siyasi menfaat sağlamak veya kişisel ve zümresel menfaat sağlamak uğruna çevreye zarar verecek şekilde yapılmasını keyfi olarak değiştirilmesini önlemek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak planlar ve emirnameler hazırlanabilmesini sağlamak için her türlü plan emirname ve master planların AB normlarına uygun olarak çevresel değerlendirmeye tabi tutulmasını sağlanacaktır. Bunun için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır.
 • Su, KKTC için en yaşamsal konudur. Bu alanda acil önlemler alınacak, kıt su kaynaklarımızın savurganca kullanılmasına son verilecek ve akılıca ve hesaplı bir şekilde kullanımı ve yönetimi için etkili kararların alınacaktır. Bunu sağlamak için, su kullanımı tasarruf önlemleri alınacak, doğal su ortamları korunacak, günlük su ve yatırımlar için gerekli suyun temini için, atık su arıtma, deniz suyu artırma gibi alternatif su temini yöntemlerine gidilecektir .
 • Türkiye’den su getirilmesi projesi ile ilgili çalışmalar sürdürülürken, su yönetimi reform yapılarak, su ile ilgili AB normlarına uygun mevzuat hazırlanacaktır. Bu kapsamda, maliyet ve kaynak açısından, ülkemize daha uygun olan R/O sistemi ile denizden su arıtılması konusunda gerekli gerişimler yapılacaktır.
 • Atık suların çevreyi kirletmemesi ve su kaynaklarının verimli kullanılması için atık su arıtma tesisleri yaygınlaştırılacak ve birçok farklı alanda belirli kriterler çerçevesinde yasal zorunluluk haline getirilecektir.
 • Her türlü atığın, insan ve çevre sağlığını tehdit etmeyecek biçimde bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Bu bağlamda etrafta kontrolsüz atılan ve düzensiz olarak depolanan çöpleri ve her türlü atığı önlemek için ivedilikle gerekli altyapılar tamamlanacak, gerekli her türlü yasal düzenlemeler yapılacak ve etkin denetleme mekanizmaları oluşturulacaktır. AB ve diğer uluslararası fonların yardımı ile düzenli depolama ve bertaraf alanları kurulacak, geri kazanım ve yeniden kullanım yöntemleri hayata geçirilecektir.
 • Doğa ve biyolojik çeşitlilik korunacak, ve ekolojik dengeye zarar verecek faaliyetler önlenecektir. Biyo çeşitliliğinin ve Avrupa biyo çeşitlilik ağı Natura 2000 ağının bir parçası olan ilan edilmiş Özel Çevre Koruma Alanları korunacaktır.
 • Kıyılarımız korunacaktır. Kıyıların denizlerin, halkın kullanımına açık olmasını sağlamak için Anayasanın emrettiği, uluslararası sözleşmelere, AB normlarına uygun bir Kıyı Yasası çıkarılacaktır.
 • Yasal düzenlemeler yapılacak ve mevcut yasalar yansız uygulanacak, orman arazilerinin kaderi, siyasi menfaatler doğrultusunda ve kişilerin iki dudağı arasından çıkacak söze endeksli olmaktan kurtarılacaktır. Orman arazilerinin , “ yatırım” adı altında siyasi menfaat uğruna peşkeş çekilmesi kesinlikle önlenecek, Orman alanları arttırılacaktır.
 • Güneş ve rüzgar santralleri teşvik edilecek, yenilenebilir enerji programları hazırlanacak, çağdaş ülkelerden izi takip edilecek ve enerjide ülke kaynaklarının kullanımı ile dışa bağımlılık azaltılacaktır. Bu yapılırken var olan santrallerde de fuel–oil yerine doğal gaz kullanılması için gerekli çalışmalar yapılacak ve var olan santrallerin dönüşümü sağlanacaktır.
 • Çevresel gürültünün önlenmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılacak ve etkin önlemler alınacaktır.
 • Taş ocakları uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak ıslah edilecek, kriterlere uymayanlar kapatılacaktır.
 • İnsan sağlığı korunacak, çalışma koşullarının ve yaşam çevresinin kalitesinin geliştirilmesi için çevresel etkilerin daha fazla dikkate alınacaktır
 • Su, gıda, toprak kullanımı, ağaç koruma, ithal ürünlerde çevreye uygunluk, insan sağlığına uygunluk, gibi konularda yasalar yapılacak, mevcut yasalar günümüz koşullarına uygun hale getirilecektir. Tarımsal mücadele ilaçları, kimyasallar ve genetiği değiştirilmiş gıdaların kullanımının insan sağlığını tehdit etmesinin önlenmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılacak ve etkin bir biçimde uygulanması sağlanacaktır.
 • Toplumsal çevre bilincinin yerleştirilebilmesi için, küçük yaşlardan itibaren eğitimin her aşamasında bilinçlendirme programları hayata geçirilecektir. Çevre bilincini arttırmak için kampanyalar desteklenecek, sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılacaktır.
 • İş insanlarının yatırımlarının çevre duyarlı bir biçimde yapmalarını, yatırımların çevreye zarar vermeden veya en az düzeyde zarar verecek şekilde yapılabilmesi, su tasarrufu enerji verimliliği sağlanabilmesini sağlamak, piyasanın çevresel duyarlılığını artırmak için, yasal düzenlemeler yapılarak özel teşvik ve destek uygulamaları uygulamaya konulacaktır.

10- KÜLTÜR VE SANAT;

Kıbrıslı Türk kimliği ve kültürü korunarak geliştirilmesi sağlanacak ve dünyayla buluşmasına öncelik verilecektir.

i- Kıbrıs Türk Kültür yapısının korunması ve bu bilincin artırılmasına yönelik bir devlet politikası geliştirilecektir.

ii- Hem matbaaları hem de yayınevlerini ve telif hakkı sahibi olan yazarlar ve sanatçıların haklarını koruyacak yayınevleri yasası çıkarılacaktır.

iii- Kültür sanatın geliştirilebilmesi için Kültür Sanat ve Sponsorluk Yasası çıkarılarak vergi düzenlemelerinde avantaj sağlama gibi destek verecek kuruluşların katkılarını artıracak yasal düzenlemeler hayata geçirilecektir.

iv-Kalkınma Bankası’ndan kültür üretimine yardımcı olmak üzere alt yapı oluşturmaya yönelik “kültür ve sanat kredisi” teşviki verilecektir.

v-Ülkemizdeki müzeler konusundaki eksikliği kapatmak amacıyla bu kapsamda özellikle arkeoloji müzesi, çağdaş plastik sanatlar müzesi ve karikatür müzesi oluşturulacaktır.

vi-Ülkemiz sanatçılarını korumak ve sanat üretimini desteklemek için sanat ürünleri vergisi kaldırılacaktır.

vii-Kültür derneklerine yardım tüzüğü çerçevesinde kendi sanatçılarımıza yapılan desteğin daha da artırılması sağlanacaktır.

viii-Kıbrıs Türk Kültürüne hizmet edenlerin ödüllendirilmesi için gerekli yasal çalışmalar yapılacaktır. Önemli caddelere, kültür sanat evleri ve kültür merkezlerine kaybettiğimiz ya da hayatta olan kendi sanatçılarımızın isimlerinin verilmesi sağlanacaktır.

ix-Kendi kültürümüzün yurt dışında tanıtılması için mümkün olduğunca her ülkede sergiler, konserler ve her türlü kültürel temaslar artırılacaktır.

x-Tüm kültür ve sanatla ilgili yasalar ve tüzükler gözden geçirilerek günümüz şartlarında daha çağdaş bir hale getirilecektir. Özellikle telif hakları yasası çağdaşlaştırılacak ve özerk sanat kurulu yasası yapılacaktır.

xi-Ülkemizde miras aldığımız tarihi dokunun zenginliği nedeniyle tüm eski eserler, tarihi ev ve yapıların restorasyonu için ciddi bir çalışma başlatılacaktır. Bazı tarihe mal olmuş büyük yapıların da kamulaştırılması sağlanacaktır.

xii-Her yıl yapılacak Sanat Kurultaylarını izlemek için İzleme Kurulu oluşturulacak.

xiii-Okullardaki kültür-sanat eğitimi ve etkinlikleri artırılacak.

11- KADIN;

Ülkemizde kadın ve erkek eşitliğini temel bir insanlık hakkı olarak görüyoruz. Bu durumun devlet politikası haline gelmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

i- Kadınlarımızın politikada etkin bir yer almasını sağlamak için TDP, tüzüğünde cinsiyetler arası eşitlik ilkesine yer vermiş ve tüzüğüne %50 kotayı koymuş tek siyasal partidir. KKTC ölçeğinde bu anlayışı yaygınlaştırmak için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

ii- Karar organlarında kadın ve erkeğin eşit temsiliyetini çoğulcu ve katılımcı demokrasinin koşulu olarak kabul edilmesi sağlanacak, sivil toplumla birlikte hareket ederek, kamuda ve özelde bu ilkenin icraatlara yansıması sağlanacaktır.

iii- TDP şiddet bildirgesini yayınlayan ve toplumla paylaşan ilk ve tek siyasal partidir. Uzmanlarla ve ilgili sivil toplum örgütleri ile birlikte, hem şiddetle ilgili yasa çıkarılacak, hem de paralelinde mevzuatın sağlıklı ve adil olması için takibi yapılacaktır.

iv- Kadınlara karşı şiddetin insanlık ayıbı olarak görülmesi için her türlü çalışma desteklenecektir.

v- Kadın trafiği denilen modern köleliğe ve sömürü düzenine karşı çağdaş yasal mevzuat oluşturulacaktır.

vi- Kadın sorunlarının ortadan kalkması için eğitime, bilgilendirmeye önem verilecek, sosyal sorumluluk ve farkındalık yaratmak için etkin çalışmalar sürdürülecektir.

vii- İlim ve akıl ekseninde kadının etkili insan olarak yaşam kalitesini yükseltmek ve toplum yaşamına katılımını artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

viii- Anayasa’daki eşitlik maddesi; “sonuçlarda eşitlik ve fiili eşitlik” şeklinde yeniden düzenlenmesi için tüm siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışma başlatılacaktır.

ix- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurumu, kurumsallaşana kadar , “Kadın ve Aileden Sorumlu Daire’nin işlevi etkin hale getirilecektir.

x- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurumu oluşturulacak ve yasalaştırılacaktır.

xi- Kadınlar hakkında daha fazla bilgi edinilebilmesi için bilimsel çalışmalara hız verilecek ve teşvik edilecektir.

xii- Kadınlarımızın yurt dışı temaslarına önem verilerek, konferans, sempozyum ve atölye çalışmalarına katılmaları sağlanacaktır.

12- GENÇLİK;

Tüketen gençlik yerine, üreten gençlik felsefesiyle yola çıkılacak, din, dil, ırk ve cinsel eğilim ayrımı yapılmaksızın, gençliğin en önemli sorunları olan işsizlik, uyuşturucu, kumar, trafik ve partizanlığın önüne geçilecektir

i- Gençlik Dairesi tüm yerleşim yerlerine hizmet verecek şekilde yeniden yapılandırılacak ve bu çerçevede gençliğin sorunlarının belirlenmesi sağlanarak çözüm üretilecektir. Özellikle sanatsal ve kültürel alanlara aktif katılımları sağlanacaktır.

ii- Gençlerin, dahil edilmedikleri süreçlerde kendi haklarında alınacak karar mekanizmaları içerisinde en etkin şekilde yer almaları sağlanacak ve geleceğin inşasında büyükler ile birlikte tasarlayıcı ve planlayıcı konuma gelmeleri sağlanacaktır.

iii- Gençlerin etkin biçimde örgütlenmesi desteklenecek, örgütleri aracılığı ile gerek ülkesel, gerekse evrensel sorunların çözümlerine katılmaları ve özellikle uluslararası gençlik platformları içerisinde aktif ve etkin bir şekilde yer almaları için gerekli koşullar yaratılacaktır.

iv- Gençlik sorunları ve politikalarında uzman olan kişilerin katılımı ile takvimlenmiş çalıştaylar ve şuralar düzenlenecek, gençlik sorunları saptanarak, çözüm önerilerinin kollektif, bilimsel verilere dayalı ve gerçekçi bir biçimde ortaya çıkması için çalışmalar yapılacaktır.

v- Mesleki okullardan mezun olan öğrencilerin, okul yönetimi ya da devlet tarafından belirlenecek anlaşmalı iş yerlerinde çalışarak iş sahibi olmaları yönünde alt yapı oluşturulacaktır.

vi- Ülkedeki kalifiye ve ara eleman ihtiyacı, Devlet Planlama Örgütü, Sanayi, Ticaret, Esnaf ve Zanaatkarlar Odaları, Çalışma ve Eğitim Bakanlığı’nın ortak çalışmaları ve istişareleri ile birlikte belirlenip, geleceğe yönelik daha programlı adımlar atılması için çalışmalar yapılacaktır.

vii- 18 yaşından küçük suçluların hapishane koşullarında ıslah edilmeleri yerine, toplum hizmetinde görevlendirilmeleri ve toplum yaşamı içerisine kazandırılmaları sağlanacaktır.

viii- Uyuşturucu, alkol ,sigara kumar ve trafik tehdidi karşısında ilkokuldan başlamak üzere bilinçlendirme, eğitim ve önleme çalışmaları yapılacaktır. Bu gibi alışkanlıkları olan gençlerin tedavi ve rehabilitasyonu devlet tarafından ücretsiz sağlanacak, bu konuda çağdaş, tam donanımlı tedavi verebilecek sağlık kurumları hiçbir masraftan kaçınılmaksızın inşa edilecektir.

ix- Özellikle uyuşturucu konusunda ülke giriş çıkışlarının yetkililer tarafından daha etkin tedbirler alınarak gençleri zehirlemeleri engellenecektir.

x- Profesyonel askerlik hedefi ile mecburi askerlik bir plan çerçevesinde kaldırılacaktır.

xi- Yüksek öğrenimde burs verilme koşulları yeniden yapılandırılacaktır. Gerek ülkemizde, gerekse yurtdışında eğitim alacak gençlerin burs başvuruları ve kabul şartları ile ilgili kriterler yeniden oluşturulacaktır

xii- Burs alamayan gençlerin talep etmeleri durumunda, başta yerel üniversiteler ve AB üyesi 27 ülkenin üniversiteleri dahil olmak üzere, lisans ve lisans üstü eğitim alacaklara uzun vadeli, faizsiz ve öğrenim sonrası iş yaşamına başladıktan sonra uygun şartlarda geri ödenecek şekilde teşvik verilecektir.

xiii- Gençliğin evrensel, kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden yararlanabilmesi, çalışan gençlerin becerilerinin geliştirilmesi için ‘Gençlik Kültür, Gelişme ve Bilim Merkezleri’ kurulacaktır.

xiv- Gençlerin yurtdışındaki konferans, sempozyum, panel, öğrenci değişimi, staj gibi olanaklardan yararlanmaları amacı ile bu tarz faaliyetlerde bulunmak ve bu deneyimlerden elde edeceği gelişimi ülkemiz adına kullanmak isteyen gençlere hizmet vermek amacı ile Gençlik Dairesi bünyesinde ayrı bir birim kurularak ücretsiz hizmetler verilecektir.

xv- Yurtdışında yaşamlarını sürdüren gençlerin ülkeye geri dönebilmeleri için gerekli koşullar özen gösterilerek hazırlanacaktır. Ayrıca yurt dışında doğup büyüyen ve küçük yaşlarda ülkeden göç eden gençlerimizin eğitimlerini KKTC üniversitelerinde sürdürmeleri halinde önlerinde bulunan mecburi askerlik hizmeti engeli ortadan kaldırılacaktır.

xvi- Ortaokul yıllarından başlayarak öğrencilerin ilgi ve becerileri doğrultusunda ülkemizdeki iş alanları dikkate alınacak şekilde etkin rehberlik hizmeti verilmesi sağlanacaktır.

xvii- Gençlerin kumara ulaşabilmelerinin önüne geçmek için her türlü çalışma etkin bir şekilde yürütülecektir. Gençlere yönelik kumar eğitimi ile birlikte bet ofislerin kapatılması veya casinoların içine alınması sağlanacaktır.

xviii- yurdumuzda bakıma muhtaç ve kimsesiz gençlerinde varlığı gerçeğinden hareketle devlete muhtaç gençlerimizin yaşına bakılmaksızın kesintisiz hizmet almaları sağlanacaktır.

xix- KKTC Kalkınma Bankası’nın, üniversite bitirmiş gençlerin teşvik edilmesi amacıyla, gençliğe yönelik projeye kredi programı açması sağlanacak, gençlerin girişimcilik ruhunu güçlendirecek eğitim çalışmaları teşvik edilecek ve desteklenecektir.

xx- KKTC vatandaşı, üniversite bitirmiş gençlerin yatırım yapmalarını motive ve teşvik edecek projeler uygulamaya konacaktır.

xxi- Engelli gençlerin her alanda tüm olanakları eşit bir şekilde kullanabilmeleri sağlanacaktır.

13- SPOR;

Devlet spor politikası kısa orta ve uzun zamanlı planlamalarla hedefe yönelik oluşturulacak ve ısrarla uygulanacaktır.

i- Spor Dairesi tüm ülke insanına hizmet verebilecek bir anlayışla yeniden yapılandırılacak ve ülkenin her köşesine kadar örgütlenmesi sağlanacaktır.

ii-Spor Dairesi yönetimi özerk ve demokratik olacaktır. Kaynaklar doğru ve ihtiyaç duyulan alanlara amaca uygun gelişmeye ve başarıya yönlendirilecektir.

iii-Olimpiyat komitesindeki yetki karmaşasına son verilerek yurt dışında ve yurt içinde saygınlığının kazandırılması ve muhatap alınması sağlanacaktır.

iv-Tüm Spor Federasyonları özerk bir yapıya kavuşturulacak ve her bölgede aktif olmaları sağlanacaktır.

v-Okul öncesi eğitimden başlayarak okul spor organizasyonları ülke sporumuza en temel kaynağı oluşturur gerçeğinden hareketle üzerinde özenle ve ısrarla durulacaktır. Bu programlarda her bir bireyin spor açısından yeteneği yakından takip edilerek elit sporcu yetiştirme programlarına dahil edilmeleri sağlanacaktır.

vi-Okul öncesi eğitim ve ilkokullarda beden eğitimi dersleri yanında, Jimnastik zorunlu ders haline getirilerek çocuklarımızın beyin ve beden koordinasyonu geliştirilecek ve diğer spor branşlarına hazırlanmaları için gerekli sportif alt yapı oluşturulacaktır. Bu amaçla, okul öncesi ve ilköğretimde beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin de görev yapması sağlanacaktır. Okullarımıza çok amaçlı spor tesisleri yapılacaktır. Bu tesisler spor federasyonlarına da tahsis edilerek okul dışı saatlerde buralardan maksimum fayda ile kullanımı sağlanacaktır. Spor tesislerinin okullar vasıtasıyla ülke geneline yayılması sağlanacaktır.

vii-Federasyonlar, Kulüp Takımları ve bireysel sporlarla uğraşan sporcuların üst düzeyde başarı yakalamaları için ihtiyaç duyulan antrenör tesis araç gereç malzeme olanak ve kaynakları sürekli olarak sağlanacaktır. Üst düzeyde başarıya ulaşan ve ulaşma sansı olan sporcu takım ve federasyonlar desteklenecektir.

viii-Her Spor Federasyonuna, uluslar arası müsabaka yapabileceği en az bir tesis ve lokal yapılacaktır.

ix-Aktif spor yapmayan bireylerinde yaşam boyu spor sağlıklı yaşam için spor ve kitle sporlarına katılımcı olmaları teşvik edilecektir. Bu amaçla dağ yürüyüşleri, bisiklet gezileri ve küçük sportif yarışma organizasyonlarıyla halkımızın spor yapması teşvik edilecektir.

x-Uluslar arası başarıyı yakalayabileceğimiz spor branşları seçilerek bu branşların yaygınlaşması ve başarının erken zamanda gelmesi amacıyla çalışmalar yapılacaktır.

xi-Devlet kurumları, yerel yönetimler, kulüpler ve sporla ilgili kuruluşlar arasında planlamadan uygulamaya kadar işbirliği sağlanacaktır.

xii-Federasyonların yönettikleri organizasyonlarda uluslar arası kuralları harfiyen uygulamaları sağlanacaktır.

xiii-Küçük yaşlarda spora katılım oranı en üst seviyeye çekilecek, minikler ve yıldızlar kategorilerindeki organizasyonlar desteklenecektir.

xiv-Spor aktivitelerinde bölgesel şampiyonaların geliştirilmesi teşvik edilecektir.

xv-Farklı branşlarda amatör kulüp sayısının artırılması sağlanacak, mevcut kulüplerin farklı branşlarda aktivite yapmaları teşvik edilecektir.

xvi-Engelli bireylerin fizik ve ruh sağlıklarını en üst düzeyde tutabilmeleri için engelli bireylerin spor faaliyetleri desteklenerek artırılacaktır.

xvii-Özellikle ihtiyaç olan yerlere öncelik verilerek bireylerin farklı branşlarda fiziksel aktivite gösterebilecekleri gerekli standartlara uygun kapalı ve açık spor alanları oluşturulacaktır.

xviii-Spor turizm yatırımlarına teşvik ve destek sağlanacaktır.

xix-Yerel Yönetimlerin bölgesel spor alanı yatırımları yapması sağlanacaktır.

xx-Kısa ve uzun vadede spor branşlarının etkinliklerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik sporcu gelişim projelerine destek verilecektir.

xxi-Ülkemizin coğrafi özelliği nedeniyle açık hava yüzme havuzları ada geneline yaygınlaştırılacaktır.

xxii-Deniz sporları yaygınlaştırılıp, sahillerimize deniz sporlarının yapılabilmesi için çek çek yerleri yapılacak ve deniz sporlarının yapılması amacıyla gerekli teşvikler sağlanacaktır.

xxiii-Spor okullarının açılmasına teşvik verilecektir.

14-ENERJİ;

100 trilyon dolarlık bir doğal gaz rezervi bulunan bölgemiz, petrol yataklarının da buna eklenmesi ile bir enerji havzasına dönüşmüştür. Bu doğrultuda, Kıbrıslı Türklerin bölgedeki haklarını koruyacak ve günümüz şartlarında çağdaş enerji kullanımının ülkemizde yerleşmesini sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.

i – Kıbrıs sorununda var olan çözümsüzlüğün bölgedeki enerji rezervlerinin paylaşımına büyük zarar verdiğinin bilinci içersinde ve olası çatışmalara engel olacak şekilde, enerji politikaları yönünden de bir istikrara ulaşılması için Kıbrıs Sorununun çözümü için mücadele edilecektir.

ii- Kıbrıs Sorununa bulunacak bir çözümden önce, kapsamlı müzakereler seviyesinde enerji politikaları derhal sürecin bir parçası haline getirilecek, gerek 2 toplumlu, gerekse de toplumsal bakış açılarının oluşması için çalışmalar yapılacaktır.

iii- Doğanın acımasızca katledilmesi önlenecek ve doğanın sunduğu temiz enerji kaynakları daha etkin kullanılacaktır.

iv- Bütünlüklü Stratejik bir Enerji Politikası ve Enerji Talep Yönetimi Planı uygulamaya alınacaktır.

v- Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılabilmesi adına, geniş çaplı bir enerji haritalandırması çıkarılacak, verilere dayalı olarak bir enerji politikası uygulanacaktır.

vi- Mimar ve Mühendis Odaları Birliği ve Çevre Bakanlığı ile beraber inşaatların vize alabilmesi için kademeli bir şekilde binaların kendi enerjisini üretebilmesi planlanacak ve yeni yatırım izinlerine bu şartlar getirilecektir.

vii- Nüfus kontrol altına alınacak ve KKTC’nin yıllık %7’lik enerji talep artışı bu yolla minimize edilecektir.

viii- KKTC’de alternatif enerjilerle birlikte yeni üretimler için yatırımlar gecikmeksizin başlatılacak ve teşviklendirilecektir.

ix- KYOTO Protokolü tek tek incelenip, gerekleri yerine getirilecektir.

x- Savunma, toplam enerji üretiminin %20’sini kullanmaktadır. Savunmanın bu alandaki payı yenilenebilir enerji alanına yatırımlar yapılanmasına yönelik çalışmalarla çeşitlenecek ve gereken önlemler alınacaktır.

15-KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLER;

Kamu İktisadi teşebbüsleri (KİT) yeniden yapılandırılarak yapılan çalışmalar doğrultusunda KİT’lerin siyasetten arındırılmaları sağlanacaktır.

i-    ETİ’nin çalışanlara devredilmesi sağlanacaktır.

ii-   BRT’ye çağdaş ve çalışabilir bir yasa yapılarak bağımsız ve özerk çalışmasının alt yapısı hazırlanacaktır.

iii-  KIB-TEK’in, halka daha ucuz elektrik götürülmesi ve rekabet koşullarının geliştirilmesi amacıyla, AB standartlarında ve Kıbrıs koşullarındaki durumu değerlendirildikten sonra, öncelikle özerkleşmesi sağlanacak veya ihtiyaç duyulması halinde dağıtım bölümünün kısmi özelleşmesi sağlanacaktır. Tüm bu yeniden yapılandırma sürecinde hükümet, sendika ve ilgili teknik uzmanların birlikte çalışma yürütmesine özel önem verilecektir.

iv-  Cypruvex’in kamu ile ilişkisi kesilerek, üretici birliklerinin kontrolünde özerk bir hale getirilmesi sağlanacaktır.

v-   SÜTEK yeniden yapılandırılarak yönetim özerk hale getirilecektir.

vi-  TÜK müdahale kurumu olarak görevini sürdürecek ancak çağdaş ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacaktır.

vii- Kıbrıs Türk Denizcilik işletmeleri özerk ve bağımsız bir yapıya dönüştürülerek AB standartlarında çalışması sağlanacaktır.

IV- Kıbrıs Sorunu

Kıbrıs Türk Halkının çözüm ve AB projesinin gerçekleştirilebilmesi için etkin ve kararlı bir politika sürdürülecektir.

i-TDP, gerçek ve kalıcı barışı sağlamak için Kıbrıs’ta aktif bir politika sürdürülmesine geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreç içerisinde de devam edecektir.

ii-TDP siyasi eşitliğe dayalı, iki kesimli, iki toplumlu, iki Oluşturucu Devletten kaynaklanan, tek vatandaşlığı ve tek egemenliği olan, AB üyesi, federal bir Kıbrıs Devleti’ne ulaşıncaya kadar mücadelesini sürdürecektir.

iii-TDP, erken çözüm hedefi doğrultusunda her iki toplum liderlerinin sürdürmekte oldukları müzakere sürecinin en erken bir zamanda çözüme ulaşabilmesi için müzakere sürecine destek olmaya devam edecektir.

iv-TDP, müzakere sürecinin tıkanan noktalarında uzlaşı önerileri ortaya koyarak uzlaşmazlıkların çözümü için katkı koymaya devam edecektir.

v-TDP, oluşacak yeni anlaşmanın çerçevesini insan haklarına saygılı, demokratik kuralların işlediği, mülkiyet haklarının korunduğu, anlaşmanın AB Mevzuatı içerisinde birincil hukuk haline getirildiği, siyasi eşitliğin yerleştiği bir düzen şeklinde oluşması için kararlı bir tavır ortaya koymayı sürdürecektir.

vi-TDP Kıbrıs’ta bir anlaşma olana kadar 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’ndan kaynaklanan her türlü toplumsal ve bireysel haklarımızı elde etmek için mücadele etmeye devam edecektir.

vii-TDP her iki toplumu yakınlaştırıcı öneriler ortaya koymaya devam edecek ve her iki toplumun bir gün aynı devlette yaşayacağı gerçeği doğrultusunda toplumları bu sürece hazırlama çalışmalarına etkin katkı koyacaktır.

viii-TDP, Maraş’ın BM Kararları çerçevesinde BM gözetiminde AİHM Kararlarına da uygun olacak şekilde aşamalı olarak mal sahiplerine iadesi politikasını kararlılıkla sürdürecektir.

V- Proje’nin Kaynakları

UMUT Projesi’nin uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulacak ekonomik kaynaklar programın kendi içerisinde barınmaktadır.

i-    Nüfusumuzun kontrol altına alınması, bizlere ekonomik kalkınma planımızı sağlayabileceği gibi, aynı zamanda muazzam tasarruf sağlayacağı inancındayız.

ii-   Şeffaflık denetlenebilir bir yapıyı oluşturabileceği gibi, aynı zamanda yolsuzlukların da önlenmesini ve dolayısıyla kaynakların israfını da önleyecektir.

iii-  Disipline edilmiş bir devlet bütçesi, kamunun harcamalarını ve gelirlerini planlama anlamını taşıdığından, gider ve gelir dengelerinden oluşan kayıpların önlenmesi bütçemize ek kaynak sağlayacaktır.

iv-  Devlet Kurumlarındaki kullanılmayan kapasitenin tespit edilmesi, eğitimlerle desteklenerek verimliliğin artırılması, daha üretken bir devlet yapısını oluşturacağından, şu an ihtiyaç duyulan ek kaynaklarda tasarrufa gidilecektir.

v-   Kısa, orta ve uzun vadeli ekonomik kalkınma planları, ihtiyaçlarımızın önceden belirlenmesini sağlayarak günlük harcamaları en az noktaya taşıyarak bütçede ek tasarruf yapmamıza neden olacaktır.

vi-  Adil bir vergi sisteminin uygulanması hedeflenen verginin toplanmasına sebep olacak, bu durumda bütçemize hızlı, etkili, realist ve artarak büyüyen kaynak sağlayacaktır.

vii- Kalkınma Bankası ve Kamu Bankaları’nda geri dönüşü sağlanamayan kamu kaynaklarının realist bir şekilde yeniden yapılandırılarak geriye dönüşümü sağlanması, ülkede yeni yatırımların ihtiyaç duyacağı kaynağı oluşturacaktır.

viii-            Ülke menfaatleri doğrultusunda, sosyal adalet anlayışını koruyacak şekilde KİT’lerin yeniden yapılandırılması, verimliliklerinin artırılarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını sağlayarak, kaynak tasarrufuna sebep olacaktır.

ix-  Yerli veya yabancı yatırımcıların ülkeye yapacakları yeni yatırımlar neticesinde, ekonomik büyümemizin gerçekleşmesi toplam gelirin artmasına ve buna bağlı olarak da daha güçlü ve daha istikrarlı kamu gelirlerinin oluşmasını sağlayacaktır.

x-   Hukuk Reformu’nun kamu maliyesine sağlayacağı hızlı ve çağdaş çözümler, hem ekonominin ihtiyacı olan likiditenin artmasına ve kamu alacaklarının gecikmeksizin toplanmasına, hem de geri kalmış yasalardan ve uygulamalardan kaynaklanan gereksiz israfın önlenmesine sebep olacaktır.

xi-  Kayıt dışı ekonominin yaratmış olduğu sosyo-ekonomik kayıpların ekonomiye kazandırılması bütçemize çok büyük bir kaynak yaratacaktır.

xii- Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı’nın yeniden yapılandırılması ve primlerinin etkin bir şekilde toplanması ve finans piyasasında değerlendirilmesi, muazzam bir ekonomik getiri sağlayacaktır.

xiii-            Özel sektör çalışanlarının özlük ve sendikal haklarının yaygınlaştırılması mevcut kaynaklara ek kaynak sağlayacaktır.

xiv-            Tarım alanında yapılacak yeniden yapılandırma, rekabetin teşvik edilmesi, tekelleşmenin önüne geçilmesi, etkin denetimlerle gerçek yerel üretimin belirlenmesi, kaçakçılığın üzerine gidilmesi, devlet gelirlerinde muazzam bir artışa neden olacaktır.

xv- Alternatif enerji kaynakları üretilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve maliyetlerinin düşürülmesi, devlet giderlerinde ciddi oranda ek tasarruf sağlayacaktır.

xvi-            Ulaşımda toplu taşımacılığın desteklenmesi, devletin akaryakıt giderlerinin düşürülmesi, deniz ve hava ulaşımında rekabetin desteklenmesi, özel taşıtlarda motor gücü düşük arabaların teşvik edilmesi, önemli tasarruf yapılmasına neden olacaktır.

xvii-           Gümrüklerde yapılacak etkin ve çağdaş denetimler, gümrük işlemlerinin hızlandırılması, kaçakçılıkla mücadelenin yapılması, dış ticareti kolaylaştırıcı teknolojik tedbirlerin alınması ve yerli üretimin korunması gibi tedbirler, dış ticaretin artmasına neden olacağı gibi, ithalat ve ihracat arasındaki dengenin giderilmesi çok önemli oranda kaynak sağlayacaktır.

xviii-          Ülkedeki turizm yatırımlarının artması, turizmdeki haksız rekabetin önüne geçilmesi, turizmdeki çeşitliliğinin artırılması, turizmde etkin tanıtım ve pazarlama gibi önlemler turist sayının da artmasına bağlı olarak ciddi kaynak artışına sebep olacaktır.

xix-            Üniversitelerin yeniden yapılandırılması, dünyadaki ihtiyaçlara bağlı olarak yeni ve farklı bölümlerin açılması ve üniversitelerde kalitenin artırılması ile öğrenci sayısının ülkemizde artması ek kaynak sağlanmasına neden olacaktır.

xx- Ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına uygun bir Sağlık Reform Programı’nın uygulanması, ciddi oranda bir kaynak israfının önüne geçeceği gibi, sağlık turizminin teşvik edilmesiyle de yeni kaynaklara ulaşılacaktır.

xxi-            Nüfus planlaması ve nüfusun kontrolü, özellikle sağlık ve eğitim giderler kalemimizde ciddi oranda tasarruf sağlayacaktır.

xxii-           Spordan sorumlu fonların amacına uygun olmayan kullanımı, ölçütsüz ve ihtiyaç dışı gelişigüzel teşviklerin sağlanması, kaynak israfının önüne geçilmesini sağlayacağı gibi, spor turizminin geliştirilmesi kaynak yaratılmasını da sağlayacaktır.

xxiii-          Kıbrıs’ta çözüm gerçekleşene kadar, özellikle AB’ye uyum sürecinin sağlayacağı AB’yle gelişecek ticaret ve mülkiyette yapılacak yeni açılımların sağlayacağı yeni ortam gibi, Kıbrıs’ta çözüme yönelik çabaların sağlayacağı çok yönlü avantajlar Kıbrıslı Türklerin yeni kaynaklara ulaşması sonucunu da doğuracaktır.

TDP Umut Projesi