Seçim Bildirgesi

EKONOMİ VE ÇALIŞMA YAŞAMI 

TDP’in temel ekonomi görüşü; “sosyal piyasa ekonomisi” ve sürdürülebilir gerçek bir “refah devleti” yaratmaktır.

 • Yerel üretim korunacak ve geliştirilecek, aynı zamanda hayatı ucuzlatabilmek adına temel tüketim ürünlerindeki vergiler, stratejik önemleri, yarattıkları katma değer ve istihdama kattıkları doğrultusunda yeniden değerlendirilecektir.
 • TDP kamudaki tüm gereksiz harcamaları kısacak, gereksiz ve anlamsız bulduğu yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın inşaatını red edecektir. Buraya aktarılması söz verilen tüm kaynakları ülkemizin daha elzem ihtiyaçlarının olduğu eğitim ve sağlık alanlarına aktaracaktır.
 • TDP daha adil bir vergilendirme sistemi uygulayacak, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacaktır.
 • Vergi sistemi kolaylaştırılarak, vatandaşın vergiden korkmadığı bir sistem inşa edilecek, resen vergi sistemi kaldırılacaktır.
 • TDP’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminde başlatılan Yerel İşgücü Destek Programı devam ettirilerek piyasada vatandaşların çalışmasına öncelik verilecektir.
 • Vatandaşın kolay konut edinebilmesi için özel şirketlerin yapımına başladığı yarım veya tamamlanmış ve atıl durumda olan konutların mal sahiplerini de mağdur etmeden, Sosyal Konut birimine yeniden işlerlik kazandırarak değerlendirilmesi sağlanacak ve “uzun vadeli ev kredisi sistemi” (Mortgage) hayata geçirilecektir.
 • Küçük esnaf, düşük faizli uzun vadeli Kalkınma Bankası kredileri ile desteklenecek, kendi yurduna yatırım yapan, kendi insanına istihdam sağlayan kuruluşlar desteklenecek, özel muafiyetlerle, ithal ürünlerle rekabet edebilir hale getirilecektir.
 • TDP’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminde yapılan iş yasasındaki değişiklikler ve Avrupa yasalarına uyumlaştırılan yasalar hayata geçirilerek, özel sektör çalışanlarının hakları yasalarla güçlendirilecektir.
 • Özel Sektörün de sendikalaşması ile birlikte sektörel bazda taban maaş uygulamasına geçilecek ve her sektörün taban maaş ve barem içi artışları, ilgili sektörün o dönemdeki gelir ve giderleri göz önünde bulundurularak belirlenecektir.
 • Sosyal Market Ekonomisi kurulacak, vatandaşların refah seviyesi artırılacaktır.
 • Uzun yıllardır ödenmeyen kurumlar ve gelir vergilerinin tahsil edilmesi ile ilgili hukuki süreç başlatılacaktır.
 • Casinoların oynattıkları oyunlardan elde ettikleri gelir üzerinden vergi vermesi için gerekli bilişim alt yapısı mekanizmaları devlet tarafından ivedilikle kurularak gerçek kazançları üzerinden vergi alınması sağlanacak, ayrıca vergilendirilemeyen ve kayıt dışı kalan kalemleri de kayıt altına alarak bütçe gelirleri artırılacak. Bu kalemlerden elde edilecek gelirler devlet hazinesinde toplanarak, bir yanda sosyal devlet yapısı idealleri bağlamında değerlendirilecek, bir yandan da hem özel sektöre ek maaş ve prim desteği, hem de kamu çalışanlarına hayat pahalılığı olarak verilecektir. Ayrıca bu gelirler, yine sosyal devlet politikası gereği, gelecek nesillerin, teknoloji, eğitim, sağlık, istihdam gibi ihtiyaçları adına ve olası diğer krizlerde kullanılmak üzere bir fonda biriktirilecektir. 
 • Farklı ölçekteki tüm işletmelere yönelik finansal kalkınma programı uygulanacaktır.
 • Ekonomik kriz ve buna bağlı yaşanılan sıkıntıların aşılması için kamu ve özel sektör arasındaki denge gözetilecek, kriz yükünün adaletli bir şekilde paylaşılması için vergilendirme sistemi geliştirilecek ve ayrıcalıklı zenginlere ‘Servet Vergisi’ uygulaması başlatılacaktır.
 • Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ve Telekomünikasyon Dairesi başa olmak üzere halkın malı olan stratejik kurumların özelleştirilmelerinden değil, özerk bir yapıya kavuşturulmalarından yanayız. 

ÖZEL SEKTÖRDE SENDİKALAŞMA

 • TDP’nin diğer paydaşlarla birlikte Mayıs 2016’da Meclis’e sunduğu ve halen komitede bekletilen ve KKTC vatandaşları ile birlikte TC ve 3. Dünya ülkesi vatandaşlarını da kapsayan Özel Sektörde Sendikalaşma zorunluluğunu getirecek İş Değişiklik Yasa Önerisi Meclis’ten geçirilecek.

ADALET 

TDP adalet olgusunun sağlıklı bir toplumun en temel parçalarından biri olduğuna inanır ve toplumun adalete olan inancı ve güveninin en yüksek seviyede olmasını hedefler. Bu bağlamda adalet kurumun en etkin şekilde çalışması ve hizmet verebilmesi için gereken tüm yapısal ve yasal düzenlemeleri yapar.

 • TDP toplumsal iradenin korunması, her türlü sosyal dengenin korunması ve tüm olası etik dışı politikaların engellenmesi amacı ile Yurttaşlık Yasası’nın ivedilikle iyileştirilmesini savunmaktadır. TDP yapılacak düzenlemeler ile Bakanlar Kurulu’nun istisnai vatandaşlık verme yetkisini kaldıracaktır.
 • TDP özgürleştirilmiş bir devlet yapısı için geçici 10. Maddenin derhal kaldırılmasını hedeflemektedir.
 • TDP, hukuk reformunu gerçekleştirmek için Yüksek Mahkeme mensupları, hukukçular, akademisyenler ve diğer meslek uzmanlarından oluşacak ‘Reform Komisyonu’nu kuracaktır.
 • Milletvekili Dokunulmazlığı sadece ‘‘Kürsü Dokunulmazlığı’’ ile sınırlandırılacaktır.
 • TDP suça karşı gerçek ve etkin mücadelenin, devletin her seviyesinde verilmesi gerektiğine inanır. Bu bağlamda tüm yolsuzluk, etik dışılık ve liyakatsizlik ile yılmadan mücadele edilecektir.
 • TDP herkesin adil yargılanma hakkının sonuna kadar korunabilmesi için, maddi gücü olmayanlara ücretsiz avukat hizmeti verilmesi için gereken düzenlemeleri yapacaktır.
 • TDP,  tebliğ ve icra sistemini ivedilikle güçlendirerek, en hızlı şekilde mahkeme emir ve kararları uygulanmasını sağlayacaktır.

SAĞLIK

TDP için toplum sağlığı her şeyden önce gelir. TDP için sağlık, bireylerin yalnızca sağlık servislerine ihtiyaç duyduklarında değil, hastalıkları önlemek ve sağlığı korumak anlamına da gelmektedir. Bu bağlamda TDP sağlık bilincine sahip davranışları özendirecek ve tüm bireyler için sağlıklı yaşam koşulları yaratacaktır.

 • TDP düzgün, planlı, hızlı ve yaygın bir aşı planı uygulayacak, aşılamanın ülkenin tamamında etkin bir şekilde yayılmasını sağlamak için yerel yönetimlerle birlikte daha etkin bir çalışma yürütecektir.
 • Pandemi mücadelesi kapsamında ihtiyaç duyulan düzenlemeler acilen yapılacak, eksiklerin bir an önce giderilmesi için adım atılacaktır.
 • Ülkeye ilaç sevkiyatı ve tedariki konusunda oluşan engeller çözülecektir.
 • Genel Sağlık Sigortası hayata geçirilip, tüm vatandaşların kaliteli ve hızlı sağlık hizmetini hem devlet, hem de özel sağlık kuruluşlarından alması sağlanacaktır.
 • Vatandaşlarımızın yaşlılık çağlarındaki yaşamlarına insanca ve onurlu bir şekilde devam edebilmeleri için “Yaşlılık Bakım Sigortası” uygulanacak ve ülke genelinde, “kamusal yaşlı bakım evlerinin” hizmet vermesi sağlanacaktır. Ayrıca TDP, öncelikle yaşlı bireylere olmak üzere, tüm evde bakım görmesi gereken hastalara da “Evde Bakım” hizmeti sunmak için çalışmalar yapacaktır.
 • Cannabis bitkisinin tıbbi kullanımı yasallaştırılacaktır.
 • TDP, ilaçlarda KDV, vergi ve fonları kaldıracak, çocuk bezi ve kadın hijyen ürünlerinde de KDV’nin en aza indirilmesini sağlayacaktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI

TDP, en güncel bilimsel çalışmaların ışığında, Küresel Isınma ve Küresel İklim Değişikliği olgularını kabul eder. TDP Küresel İklim Değişikliğinin tüm dünyanın hep birlikte mücadele etmesi gereken bir durum olduğuna inanır ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın yerel sorumluluklarını kabul ederek, bu çerçevede politikalar hayata geçirmek için çalışmayı taahüt eder.

 • Tüm yapıları ile etkin çalışma yürütebilecek bir Çevre Bakanlığı oluşturulacak ve ilgili dairelerin bu bakanlık altında toplanmasını sağlanacaktır.
 • TDP ülke genelinde, tüm paydaşların işbirliği ile uzun soluklu ve bilimsel yaklaşımlarla, atık sularımız da dahil, tüm su kaynaklarımızın en verimli kullanımını sağlayacaktır.
 • “Entegre Atık Yönetimi” hayata geçirilecektir.
 • Yurdumuzda var olan tüm yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması ve geliştirilmesi için gereken tüm yasal düzenlemeler ve teknik çalışmalar yapılacaktır.
 • TDP, bilimsel bir ağaçlandırma programı ile orman arazilerinin artırılmasını sağlayacaktır.
 • TDP, Maden ve Taş Ocakları Yasasını revize edecek, Rehabilitasyon Tüzüğü çıkartılacak ve taş ocaklarının yarattıkları tahribatın karşılığı olarak ekolojimize eşit seviyede katkı sağlamaları zorunlu kılınacaktır.

İMAR PLANLARI

 • TDP tüm bölgelerde, Ülkesel Fiziki Plan rehberliğinde, bilimsel imar planlarının en kısa sürede hazırlanarak hayata geçirilmesini sağlayacaktır.
 • Hali hazırda çalışmaları tamamlanan imar planları, bilimsel verilere uygun hale getirilerek, en kısa süre içerisinde yürürlüğe konacaktır.
 • İmar planlarının bilimsel verilere uygun olarak, siyasi müdahalelerden uzak hazırlanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır.

EĞİTİM

TDP, eğitimin, birçok olumsuzluğun ana çözüm yolu olduğunu bilmektedir. TDP için yüksek standartlı, modern, bilimsel, laik, ücretsiz, planlı ve herkes için eşit bir eğitim esastır.

 • Eğitim Bakanlığı ve tüm ilgili daireler çağdaş ve etkin bir iç yapıya kavuşturulacaktır.
 • TDP’nin Eğitim Bakanlığı döneminde “Vizyon 2030” adıyla başlatılan “Eğitim Strateji Planı” çalışmaları sürdürülecektir.
 • Güvenli Okul Projesi tüm paydaşların katılımı sağlanarak hayata geçirilecektir.
 • Günümüz koşulları dikkate alınarak, eğitim altyapıları teknoloji ile desteklenecektir.
 • Tüm altyapı ve şartlar hazırlanarak, kademeli bir şekilde tam gün eğitime geçilecektir.
 • Toplumsal barış, eşitlik ve sürdürülebilir bir gelecek adına Tarih ders müfredatı yenilenirken, okul programlarına Cinsel Eğitim, Ekoloji, Bilişim, Sağlıklı Yaşam, Yurttaşlık ve Kişisel Sağlık eğitimi eklenecektir. Okul programları uzun vadeli ve bilimsel olarak planlanacak, toplumun ihtiyaçlarına göre şekillenecektir.
 • TDP daha önce 9. sınıflar için zorunlu ders olarak müfredatlara yerleştirdiği Ekoloji ve Çevre dersinin sağlıklı bir gelecek ve sürdürülebilir bir ekoloji için daha fazla yaş grubuna yayılmasını sağlayacaktır.
 • Burslardaki adaletsizilik giderilecek, kredilendirme sistemi hayat bulacaktır.
 • Ülkedeki ara eleman ve tekniker ihtiyacını karşılamak için konunun tüm paydaşları ile 18 yaşına kadar ücretsiz 18 yaş üzeri ücretli eğitimler iş yaşamındaki ihtiyaca yönelik olarak düzenlenecektir.
 • TDP, Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası’nı hayata geçirecek ve gereken tüm yapısal iyileştirmeler ile bu alanda yaşanan dezavantajları ortadan kaldıracaktır.
 • TDP, öğrenci taşımacılığının uluslararası standartlarda gerçekleşmesini sağlayacaktır.
 • TDP, yüksek öğrenime verdiği değer doğrultusunda, yüksek öğrenim müsteşarlığını oluşturacaktır. YÖDAK ile daha sıkı işbirliği yapılarak yüksek öğrenim kalite ve standartları yüksek tutulacaktır.
 • Yıllardır Meclis’te bekletilen yeni DAÜ Yasası ivedilikle Meclis’ten geçirilecek, buna paralel olarak LAÜ ile ilgili yasal düzenleme yapılacaktır.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 

TDP, tüm cinsiyetlerin eşitlik, özgürlük ve dayanışma içinde bir arada yaşayabileceği bir toplum için mücadele eder.

 • Gerçek bir toplumsal değişim ve eşitlik sağlanması için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin güçlendirilmesi sağlanacaktır.
 • Ev İçi Şiddet Yasası’nı Meclis’e sunan TDP, katılımcı bir anlayışla, tüm tarafların kaygılarını gidererek yasanın geçmesini sağlayacaktır. Ev İçi Şiddete Sıfır Tolerans politikasını devlet ve sivil toplumun işbirliği ile öncelik haline getirecektir.
 • LGBTQI+ Bireylerin her alanda yaşadıkları ayrımcılıkların giderilmesi için yasal ve sosyal düzenlemeler hayata geçirilecektir.
 • Ülke çapında kamusal çocuk bakım evleri ve kreşlerine yatırım yapılacaktır.
 • TDP, eğitim programlarımızda “cinsel eğitim dersi” müfredatlarının yer almasını sağlayacaktır.
 • TDP, kadının kendi bedeni üzerindeki özerkliğine bağlı olarak kürtaj hakkının sadece kadının ihtiyaçlarının ve menfaatlerinin ön planda tutulduğu bir anlayışla uygulanmasını sağlayacak.
 • Cinsiyetin hukuken tanınması yasasının hazırlanması ve homofobi, bifobi, transfobi suçları ile mücadele için yasal çalışmalar başlatılacaktır.
 • Şiarımız insan hakları ve sosyal adalet olacak. 
 • Kadın ve çocuk politikaları öncelik haline gelecek. 
 • Sosyal devlet olmanın gerekleri tam anlamı ile yerine getirilecek. 

GENÇLİK VE GELECEK

Tarih bize bütün büyük toplumların, ancak tecrübelerini gençliğin gücü ve teknolojinin gelişimi ile harmanladığı sürece gerçek anlamda yüceldiklerini göstermiştir. Bu bağlamda TDP gençliğin ideallerinin ve hayallerinin düşünülmediği hiçbir politikayı desteklemez. Aksine, tüm enerjisini, geleceğe daha iyi ve sürdürülebilir bir yarın bırakmak için harcar.

 • Vicdani ret yasallaşacak, toplum hizmeti anlayışının gelişmesi ve askerlik hizmeti süresi azaltılacak ve askerlik hizmeti yerine de alternatif kamu hizmeti seçeneklerinin uygulanması sağlanacaktır.
 • Gençliğin geleceğine yönelik, planlı ve programlı eğitim yatırımları yapılacaktır.
 • İnternet servis hızı ve kalitesinin artırılması için yatırımlar yapılacaktır.
 • Genç yatırımcılar ve dijital yatırımlar desteklenecektir.
 • Gençliğe ambargoları bilişim ve eğitimin gücü ile yıkma söz veriyoruz.

KAMU REFORMU

TDP, Kamunun kendi kendini şeffaf ve hesap verebilir şekilde yönetebilmesi gerektiğine inanır ve bu yolda hareket eder. TDP bu amaç doğrultusunda, yasal mevzuatı hiç vakit kaybetmeden geniş bir reformla çağdaş hale getirecektir.

 • TDP dörtlü hükümet döneminde meclise sunulan Kamu Reformu Yasasını yeniden meclise taşıyacaktır.
 • TDP, Üçlü Kararname Sistemi’nin kapsamının daraltılarak müsteşar ve özel kalem müdürü ile sınırlanmasını, diğer üst kademe yöneticilerinin ise liyakata göre hiyerarşik düzen içinde atanmasını sağlayacaktır.
 • Kamunun kendi kendini şeffaf ve hesap verebilir şekilde yönetebilmesi için, yasal mevzuat hiç vakit kaybetmeden geniş bir reformla çağdaş hale getirilecektir.
 • TDP, Teşvik Takip Sistemi (TTS) oluşturarak teşvikleri gözden geçirecek, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayacak, yenilikçiliği ve rekabeti öldüren ömür boyu teşvik sistemine son verecektir.

TRAFİK

TDP, trafikte eğitimin en önemi olgu olduğu bilinci ile, “Vizyon Sıfır” kapsamında yapısal çözümlerle, kısa vadede de gerçekleştirilebilecek uygulamaları hayata geçirecektir.

 • TDP, eğitim, denetim, mühendislik, acil hizmetler, açığa çıkarma, değerlendirme ve teşvikten oluşan trafik güvenliği sistemini eksiksiz uygulayacaktır.
 • Sürücü eğitimlerinin seviye ve etkinlikleri yeniden değerlendirilecek ve en ileri standartlarla yeniden düzenlenecektir.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER

TDP, 5 Binden fazla özel gereksinimli bireyin olduğu ülkemizde ulaşım, dolaşım, erişebilirlik alanlarında iyileştirmeler ve istihdam fırsatları ile bu bireylerimizin tüm alanlara katılımlarını sağlayacaktır.

 • TDP, engellilik oranı %70’in üzerinde olan bireyler için düzenli ve kesintisiz olarak ücretsiz evde bakım desteğini hayata geçirecektir.
 • TDP, özel gereksinimli bireylerin çalışma hayatında yasaların da emrettiği şekilde istihdamı için planlı ve tüm imkanları zorlayarak hareket edecektir.
 • TDP, özel gereksinimli bireyler için tüm bakanlıklar altında birimler oluşturacak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı altında Özel Gereksinimli Bireyler Dairesi oluşturacaktır. Oluşturulacak olan bu daire yerel yönetimlerle de eşgüdüm içerisinde çalışacaktır.
 • TDP, Gümrük Muafiyet Tüzüğü’nde yapacağı düzenlemeler ile ortopedik yetersizliği olanlara tanınan kdv ve seyrüsefer muafiyetinin, tüm özel gereksinimli bireylere de uygulanmasını sağlayacak ve tüzüğün uygulanmasındaki bürokratik zorlukları ortadan kaldıracaktır.

ÇOCUK HAKLARI

TDP hiçbir ayırım yapmadan tüm çocukların, sağlığının, güvenliğinin, özgürlüğünün, yaratıcılığının, tüm haklarının ve umutlarının tüm toplumun ve devletin tüm yapılarının ortak sorumluluğu olduğuna inanır, tüm düşünce ve politikalarını bu bilinçle yürütür.

 •  1996 yılında Meclis’ten geçmesine rağmen yükümlülükleri getirilmeyen BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin her maddesi planlanarak teker teker  geçerli kılınacaktır.
 • TDP, Çocuk ve Genç Yaşama Kazandırma Rehabilitasyon Merkezi ile birlikte çocuk mahkemelerini çalıştırıp çocuk yaşta bireyler, gelişim ve geleceklerini olumsuz etkileme ve her türlü istismar riskini taşıyan cezaevi yerine; mahkumiyetleri durumunda psiko-sosyal gelişim, eğitim ve rehabilitasyon odaklı Çocuk ve Genç Yaşama Kazandırma Rehabilitasyon Merkezi aracılığı ile yeniden topluma kazandırılmasını sağlayacaktır.

MÜLTECİ VE SIĞINMACI HAKLARI

 • TDP, uluslararası tanınmamış olma bahanesinin arkasına saklanılarak görmezden gelinen hak ihlallerinin önlenebilmesi için Birleşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki Hakları Sözleşmesi altında devletin tüm yükümlülüklerini yerine getirebilmesine imkan tanıyacak düzenlemeleri yapacaktır.
 • 18 yaş ve altı çocuklar başta olmak üzere, ülkeye gelen sığınmacı ve mültecilere “suçlu” muamelesi yapılması yerine, barınma, eğitim, sağlık, işgücü piyasalarına erişim gibi uluslararası korunma hakları devlet tarafından güvence altına alınacaktır.

TARIM VE HAYVANCILIK

TDP’nin Tarım ve Hayvancılıkta en önemli hedefi halkımızın, güvenli ve besleyici gıda ürünlerine her zaman, hem fiziksel, hem de ekonomik erişimlerinin olmasını sağlamaktır. Partimiz, tarımsal üretiminin verimliliğinin artması için ülkemizin fiziksel ve iklimsel avantajlarının iyi kullanılmasını, üreticimizin insanca yaşayabilir bir kazanç elde edebilmesini ve üretim yaparken çevrenin korunmasını da kendisine görev bilir.

 • TDP, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin başarıyla ürettiği soya fasulyesi örneğinde olduğu gibi, ülkemiz tarımının en yenilikçi yöntemlerle yeniden canlanmasını sağlayacaktır.
 • Doğrudan Gelir Desteğinin yanında, üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik destek verilecektir.
 • Genel Gıda ve Yem Yasası’nın tam manasıyla uygulanması için gerekli tüzükler hemen çıkarılacaktır.
 • Tarım Bakanlığı’nın altında ilgili meslek gruplarının birlikte çalışacağı ve gıda konusunda tek otorite olacak Gıda Dairesi kurulacaktır.
 • Üreticilerimizin bir araya gelip birlikte iş yapmaları; kümelenme, birlik ve kooperatif kurma ve yürütme teşvik edilecektir
 • Tescili alınmış olan hellim başta olmak üzere tüm yöresel ürünlerin üretim ve ihracatı için gerekli destek politikaları oluşturulacaktır.
 • Tarım ve Hayvancılık alanında Avrupa Birliği yasalarına uyumlu olarak geçen tüm yasalar yeniden gözden geçirilecek ve uygulanabilirliğinin sağlanması için gerekli tüzükler ve organizasyonlar yapılıp yasaların etkin uygulanması sağlanacaktır.
 • Tarım Sigortası kapsamı genişletilecektir.

VATANDAŞLIK

Bu topraklarda kökeni, doğum yeri ne olursa olsun, kardeşçe bir arada yaşayabilmek TDP’nin temel ilkesidir.

 • TDP, ırkçı, aşağılayıcı ve ötekileştirici tüm davranışların karşısındadır. Bununla birlikte TDP, vatandaşlık konusunda hakkı olanların hakkı yenirken, diğer yandan usulsüz şekilde vatandaş yapılmasına karşıdır.
 • TDP, Beyaz Kimlik uygulamasına işlerlik kazandırarak yıllardır ülkede bulunan ve yasalara göre vatandaşlık hakkı kazanamayan bireylerin ikamet ve çalışma izinleri ile ilgili sorunlarını çözecektir.
 • ‘Oy avcılığı’ uğruna keyfi ve usulsüz vatandaşlık verilmesinin önüne geçilecektir.
 • TDP, Beyaz Kimlik sahibi bireylerin yerel seçimlerde oy kullanmalarına olumlu bakmaktadır.
 • TDP Yapılacak düzenlemeler ile Bakanlar Kurulu’nun istisnai vatandaşlık verme yetkisini sınırlandırarak, kriterlere bağlayacaktır.

KÜLTÜR 

TDP için kültür; sanat, tarihi miras, hoşgörü ve birliktelik olgularının tümünün bir arada olduğu değerdir. Dengeli bir kültürel yapı tüm bireyleri güçlendirir, aidiyet yaratır, birliktelik bilincini ve sosyal uyumu artırır.

 • Eğitim, kültürel yapımızı ve değerlerimizi koruyacak şekilde planlanacaktır.
 • Kültürler arası diyaloğun ve dostluğun yüceltilmesini güçlendirecek politikalar geliştirilecektir.
 • TDP, kültürel ve sanatsal gelişim ve ilerleme için özgür, bağımsız ve baskıdan uzak ortamların oluşmasına öncülük edecektir.

SANAT

TDP sanat ve sanatçının yaratıcılık özgürlükleri ve telif haklarının sonuna kadar korunmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda direkt ya da dolaylı yoldan uygulanabilen her türlü sansür ortadan kaldırılacak ve sanatçılarımızın özgürlüğü ve emekleri yasal güvence altına alınacaktır.

 • TDP, sanat ve sanatçının yaratıcılık özgürlüklerinin sonuna kadar korunmasını ve kayıt altına alınmasını sağlayacaktır.
 • Mevcut müzelerin çağdaş ve teknolojik altyapıya sahip olmaları sağlanarak, sanat eserleri korunarak, kayıt altına alacaktır.
 • TDP telif hakları yasasını yürülüğe koyacak, sanatçılarımızın emekleri güvence altına alınacaktır.

HAYVAN HAKLARI

TDP, dünyayı paylaştığımız tüm canlıların aynı değer ve önemde olduğuna inanır ve bunun ışığında hareket eder. Üzerinde yaşadığımız bu topraklar sadece insanların değil, diğer tüm canlıların da ortak yaşam alanlarıdır. TDP tüm canlıların yaşam haklarının kökleşmesini toplumsal yaşayışın bir parçası haline getirecektir.

 • Devlet tüm hayvanların iyi bakıldığından emin olacak, kayıt altına alınması için gerekli yasal düzenlemeleri uygulayacaktır.
 • “Hayvan Refah Yasası”ndaki değişiklik önerileri en hızlı şekilde Meclis’ten geçirilecektir. Bu kapsamda TDP, Hayvan Refahı Danışma Komitesi’nde hayvan hakları savunucusu örgütlerin etkilerinin artırılacağı düzenlemeleri hayata geçirecektir.
 • Hayvanlara karşı işlenen suçları en etkin şekilde cezalandırmak için Hayvan Refahı Yasası’nın etkin uygulanması sağlanacaktır.
 • Doğal yaşam ve yaban hayatının korunması alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşlarına gerekli katkılar sağlanacak ve denetlenecektir.

ULAŞIM VE İLETİŞİM

TDP tüm yurttaşlarının özgürce ve en güvenli şekilde dilediklere yere ulaşım ve dolaşım haklarını tanır, korur ve ülke genelinde güvenli, sağlıklı ve etkin toplu ulaşım taşıtlarının kullanımının geniş kitlelere yayılmasını hedefler.

 • Yat limanlarının yasal altyapısı oluşturularak, deniz taşımacılığında yerel istihdam sağlayacak yatırımlar teşvik edilecektir.
 • TDP, kötü yönetimler sebebiyle batırılan KTHY’nin boşluğundan dolayı yükselen uçak bilet fiyatlarını dengeleyecek politikaları yürürlüğe koyacaktır.
 • TDP, yerel yönetimler iş birliğinde fiber optik altyapısını tekel oluşturmayacak şekilde düzenleyerek, yurttaşların kesintisiz, hızlı ve daha ucuz internet hizmeti almasına olanak sağlayacaktır.
 • Yerel yönetimlerle işbirliği içinde, kamusal alanlarda herkesin kullanımı için ücretsiz internet sağlanacaktır.

TURİZM

TDP, kitle turizmini reddetmeyen fakat tarihi, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleri ön plana çıkaran çağdaş turizm stratejilerini geliştiricektir.

 • TDP Kumarhane Izinleri Tüzüğü’nde yapacağı değişiklikle, yeni kumarhane izinlerinin sayılarını sınırlandıracak, mevcutları bir program çerçevesinde en etkin şekilde denetleyecek ve vergilendirecektir.  
 • Turizm Master Plan kuralları kapsamında ekoturizm ve özel ilgi turizmi kavramları öne çıkarılacak ve planın eksik olan tüzükleri katılım vizyonu çerçevesinde ivedilikle sektörle beraber ele alınıp yayınlanacaktır.
 • Turizm Bakanlığı Teşkilat yapısı yeniden ele alınacak ve günümüzün ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilecektir.
 • Konaklamada ‘yeşil yıldız’, uygulamasına geçilecektir. Doğayı, çevresini ve dokuyu koruyan ve bu hedefle faaliyet gösteren işletmeler bu sayede markalaştıralacaktır.
 • Yerel tarım ürünlerinin agro turizm çerçevesinde hizmete sokulması için projeler geliştirilecek, tüm bunlara yönelik yerel halk, yerel yönetimler ve ilgili kooperatifler bilgilendirilecektir.

SPOR

TDP gençlere sporda yeni fırsatlar sağlayacaktır. TDP, AB yasalarında da yer aldığı şekilde beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirler alacak ve bu amaçla tesisler yapıp başarılı sporcuyu koruyup, destekleyecektir.

 • TDP, Federasyon ve kulüplerin kendi ayakları üzerinde durabilmeleri ve finansal sürdürülebilirlikleri için sabit gelir getirici tesis yapımına imkanlar sağlayacaktır.
 • Vergi Usül Yasasına bağlı sponsorluk yasasının geliştirilmesini ve tam anlamıyla yaşam bulması sağlanacaktır.
 • TDP, oluşturacağı Spor İcra Kurulu sayesinde branşa özgü yetenekli sporcuların taranması ile yetenekli bireylerin erken yaşlarda belirlenerek gelişimlerine destek olacaktır. 
  • TDP, özel gereksinimli bireylerin yaşamın her alanına katılmaları sağlayacak ve spor tesis ile alanlarına bu bireylerin ulaşım ve erişimlerindeki sorunları çözecektir.
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı yeniden kurumsallaştırılacaktır.

YEREL YÖNETİMLER

TDP, yerel yönetimlerin planlı gelişen, herkes için nitelikli kamusal alanların olduğu, toplu taşımacılığın yaygınlaştığı, erişilebilir,  kültür, sanat ve sporla entegre, ekonomik büyümeyle daha çok istihdam olanağı sunan yerleşim yerleri oluşturmaları gerektiğine inanmaktadır.

 • TDP, tüm Belediyelerin ihtiyaç duyduğu, günümüz koşullarına göre yenilenmiş Belediyeler Yasası’nın ivedilikle düzenlenerek Meclis’ten geçirilmesini sağlayacaktır. 
 • TDP, yerel yönetimlerin yurttaşların en hızlı erişebildiği devlet mekanizması olduğu olgusu ile belediyelerin yetki alanlarının genişletilmesini öngörür.
 • TDP Kalkınma Bankası kredilerinin, yerel yönetimlerin katma değer artışı üreteceği projelerinde kullanılmasına olanak sağlayacaktır. 
 • TDP, Yerel Yönetimler Reformu için bilimsel çalışma yürütecektir. Yerel yönetimlerin sayısından önce, etkin hizmet çerçevesi belirlenerek, faaliyet alanı analizleri hazırlanacaktır.

ÖZGÜR BASIN

 • TDP, basın özgürlüğünü insanların haber alma hakkını, çoğulcu demokrasinin olmazsa olmazı olarak değerlendirmektedir.
 • TDP, yerel medyanın kurumsallaşması için devlete düşen görevlerin bilincinde olarak barış gazeteciliğinin kök salmasına özel önem vermektedir.
 • TDP’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminde Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle, basın sektöründe çalışanlara sosyal güvenlik desteği verilmesi ve sendikalaşmanın sağlandığı düzenleme devam ettirilecektir.

DÜNYADA BARIŞ, KIBRIS’TA BARIŞ – KIBRIS TÜRKÜ’NÜN DÜNYADAKİ YERİ

TDP’nin ideali, Dünyada tüm çatışmaların derhal sona ermesi ve barışın hüküm sürmesidir. Böyle bir dünyaya ulaşmak ancak tüm toplumlarla karşılıklı anlayış, uluslararası dayanışma, işbirliği ilkeleri ile mümkündür. Bizim için asıl amaç her zaman barış ve işbirliğidir. TDP, her türlü saldırgan hareketi, söylemi ve öğretiyi tümden reddeder. Barışçıl bir dış politikanın temeli, anlayış, tolerans ve diyaloğu teşvik eden bir iç politikadır.

 • TDP için insan haklarının bölünmezliği ve evrensel geçerliliği tartışılamaz. İnsan Hakları Genel Beyannamesi temel düşünce kılavuzumuzdur.
 • TDP için barış, sadece devletler arasında var olmasını istediğimiz değil, toplumlar, kültürler ve bireyler arasında da temin edilmesi gereken bir olgudur.

KIBRIS

Kıbrıs Türk Halkı’nın ambargolar ve izolasyonlar altında bir yaşam sürmesinin adil olmadığı çok açık ve nettir. TDP bir yandan Kıbrıs sorununa siyasi eşitliğe dayalı, iki kesimli, iki Toplumlu Federal çözüm çabalarını desteklerken, geçmişi ile barışık ve bugününe karşı dürüst olan Kıbrıslı Türkler’in uluslararası platformlarda da hakettiği yeri alması için çalışacaktır.

 • TDP, toplumları birbirine yaklaştıran güven artırıcı önlemlerin artırılarak hayata geçirilmelerini savunmaktadır.
 • TDP Kıbrıs konusu ile ilgili hiçbir parametrenin ne Kıbrıslı Türkler, ne de Kıbrıslı Rumlar tarafından tek taraflı olarak değiştirilemeyeceğini bilir ve Kıbrıs Türk halkını ‘azınlık’, ‘ilhak’ ve ‘asimile’ olacağı formülleri reddeder.
 • TDP,  Maronitler’in Kıbrıs’ın kuzeyinde kalan köylerine geri dönmelerine olanak sağlayacak kararı desteklerken, başlamış olan sürecin en kısa sürede tamamlanması için gerekli desteği verecektir.

KIBRIS SORUNUNDA ÇÖZÜM ODAKLI SİYASETE DÖNÜŞ

TDP en kısa sürede “çözüm odaklı siyasete” geri dönüşü savunmaktadır. Çözüm sadece Kıbrıslı Türklerin uluslararası statü kazanması açısından değil, aynı zamanda sosyal ekonomik gelişimi açısından da hayati bir öneme sahiptir.

 • “2 devletli çözüm” siyasetinin Uluslararası Toplumda bir karşılığının olmadığı ve aslında böyle bir çözüm alternatifinin bulunmadığı kısa sürede ortaya çıkmıştır.
 • 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görev süreci boyunca yürüttüğü “İki kesimli iki Toplumlu Federal Çözüm” çabalarının sonuçsuz kalmasının en büyük nedeninin Rum lider Anastasiadis’in olumsuz politik tutumunun olduğunun farkında ve bilincindeyiz. Ancak BM ve uluslararası toplum önünde köşeye sıkışmış Anastasiadis’i bu durumdan kurtaracak ve tam tersine Kıbrıslı Türkler’i sıkıntıya sokacak yeni bir siyasi pozisyon almak büyük bir hata olmuştur.“İki Kesimli iki  Toplumlu Federal Çözüm” çerçevesi Kıbrıslı Türklerin tüm hak ve özgürlüklerini güvence altına alan yegane tezdir.
 • BM parametrelerinin terkedilmesi bizleri uluslararası toplumla yakınlaştıracak süreçlerin de önünü kapatmaktadır.
 • Kıbrıslı Türkler yüzünü Avrupa’ya dönmelidir, uluslararası toplumun saygın bir parçası olmak için mücadelesine devam etmelidir. Bu mücadele Kıbrıslı Türklerin ekonomik kalkınması için de hayatidir.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

1974 öncesi karşılıklı sevgi, saygı, ortak mücadele ve ortak faydaya dayalı, temelinde güçlü bir gönül bağı içeren ilişkiler, önceleri ana-yavru, ast- üst, emir veren emir alan ilişkileriyle yıpranmış, şimdilerde ise Kuzey Kıbrıs hükümetlerinin Türkiye hükümetine mutlak biatı halini almıştır. Bu ilişki biçimi gönül bağlarını zedeleyen noktaya gelmiştir ve sürdürülebilir değildir.

 • TDP kendi ayakları üzerinde durabilen, bunun için çalışan bir yapıyı savunmaktadır.
 • TDP Türkiye’nin de Kıbrıslı Türklerin de aydınlık geleceğinin Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu vizyon temelinde mümkün olduğunu düşünmektedir.
 • TDP’ye göre Kuzey Kıbrıs hükümetlerinin ekonomik ve yönetsel başarısızlıklarını gizlemek amacıyla da oluşturdukları bu mutlak biat ilişkisini kırmanın ilk adımı sosyal ekonomik ve çevresel politikalar anlamında başarılı bir hükümet yönetimi sergilemektir.
 • TDP, Türkiye ile ilişkilerin eşitler düzeyinde karşılık saygı ve diyalog içinde yürütülmesini savunmaktadır. 

 

 

Seçim Bildirgesi