POLİS ÖRGÜTÜ (KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ) (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ

GENEL GEREKÇE:

Polis Örgütü (Kuruluş, Görev Ve Yetkileri) Yasası’na göre Polis Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlıdır. Oysa çağdaş demokrasilerde polisin sivil iradeye; içişleri ile görevli Bakanlığa bağlı olması gerekir. Türkiye’de de bu şekilde olan sistem Belçika, Avusturya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde daha da geliştirilmiş ve son yıllarda yapılan güvenlik reformu ile Jandarma Komutanlığı dahi içişleri bakanlıklarının kontrolüne verilmiştir. Dolayısıyla Polis Yasası’nda gerçek bir demokratikleşme için sivilleşme gerektiği inancıyla işbu öneri hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ:

 1. Maddenin gerekçesi: Yasanın kısa ismini düzenlemektir.
 2. Maddenin gerekçesi: Polis Genel Müdürü tanımında değişiklik yapılarak, Güvenlik Kuvvetleri Komutanına değil İçişleri ile görevli Bakana karşı sorumlu olması düzenlenmiştir.
 3. Maddenin gerekçesi: Polis Örgütünün İçişleri ile görevli Bakanlığa bağlı olacağı düzenlenmiştir.
 4. Maddenin gerekçesi: Tüzükleri Kabul etme yetkisi Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından alınarak İçişleri ile görevli Bakanlığa verilmiştir.
 5. Maddenin gerekçesi: Polis Örgütü Yüksek Danışma Konseyi Başkanının Güvenlik Kuvvetleri Komutanı değil İçişleri ile görevli Bakan olacağı düzenlenmiştir. Ayrıca maddede polisin sivilleşmesi ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
 6. Maddenin gerekçesi: Polis Örgütü Planlama Kurulundan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi çıkarılmıştır.
 7. Maddenin gerekçesi: Polis Örgütü Polis Hizmetleri Komisyonundan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi çıkarılarak İçişleri ile görevli Bakanlık temsilcileri konmuştur.
 8. Maddenin gerekçesi: Sivil Hizmet Görevlileri ile ilgili tüzük konusunda İçişleri ile görevli Bakanlık yetkili kılınmıştır.
 9. Maddenin gerekçesi: Bazı hallerde emekliye ayrılmanın, Güvenlik Kuvvetleri Komutanının değil İçişleri ile görevli Bakanın izniyle olacağı düzenlenmiştir.
 10. Maddenin gerekçesi: Polis Müdürlerinin üçlü kararname ile atanmasında İçişleri ile görevli Bakan yetkili kılınmıştır.
 11. Maddenin gerekçesi: Polis Müdürlerinin Güvenlik Kuvvetleri Komutanına karşı değil İçişleri ile görevli Bakana karşı sorumlu olacağı düzenlenmiştir.
 12. Maddenin gerekçesi: Polis müdürlerinin sicil amirlerinin, İçişleri ile görevli Bakan olacağı kuralı getirilmiştir.
 13. Maddenin gerekçesi: Uyarma ve kınama cezalarında yetki, Güvenlik Kuvvetleri Komutanından alınarak İçişleri ile görevli Bakana verilmiştir.
 14. Maddenin gerekçesi: Uyarma ve kınama cezalarında yetki, Güvenlik Kuvvetleri Komutanından alınarak İçişleri ile görevli Bakana verilmiştir.
 15. Maddenin gerekçesi: Olağanüstü hallerde veya savaş halinde polis örgütüne görev verme yetkisi İçişleri ile görevli Bakana verilmiştir.
 16. Maddenin gerekçesi: Tüzük yetkisi, İçişleri ile görevli Bakanlığa verilmiştir.
 17. Maddenin gerekçesi: Yürütme yetkisi, İçişleri ile görevli Bakanlığa verilmiştir.
 18. Maddenin gerekçesi: Yasanın yürürlüğe girişi düzenlenmiştir.

POLİS ÖRGÜTÜ (KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ)

(DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasa’yı yapar :

 1. Bu Yasa, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev Ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan Polis Örgütü (Kuruluş, Görev Ve Yetkileri) Yasası ile birlikte okunur.

Esas Yasanın 2’nci Maddesinin Değiştirilmesi   2. Esas Yasa, 2’nci maddesinde yer alan “Polis Genel Müdürü” tefsiri kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni “Polis Genel Müdürü” tefsiri konmak suretiyle değiştirilir.

“Polis Genel Müdürü”, Bu Yasanın 69’uncu maddesi uyarınca atanan ve Polis Örgütünün bu Yasa çerçevesinde genel yönetiminden, yönlendirilmesinden ve hizmetlerinin etkili ve verimli bir biçimde yürütülmesinden en üst düzeyde İçişleri ile görevli Bakana karşı sorumlu olan polis subayını anlatır.”

Esas Yasanın 3’üncü Maddesinin Değiştirilmesi                 3. Esas Yasa, 3’üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 3’üncü madde konmak suretiyle değiştirilir.

“Polis Örgütünün Kuruluşu           3. Bu Yasa ile, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları ile karasuları ve hava sahası içinde, bu Yasada öngörülen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere, İçişleri ile görevli Bakanlığa bağlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Örgütü kurulur.”

Esas Yasanın 7’nci Maddesinin Değiştirilmesi  4. Esas Yasa, 7’nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 7’nci madde konmak suretiyle değiştirilir.

“(1) Polis Örgütünün iç örgütlenmesi, bu kısım kurallarına uygun olarak, Polis Örgütü Planlama kurulunca hazırlanarak İçişleri ile görevli Bakanlığın kabulü ve Bakanlar Kurulunun onayından geçtikten sonra Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe girecek olan bir İç Örgütlenme Tüzüğünde belirlenir.” Esas Yasanın 9’uncu Maddesinin Değiştirilmesi            5. Esas Yasa, 9’uncu maddesinin (1)’inci ve (2)’nci fıkraları kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (1)’inci ve (2)’nci fıkralar konmak suretiyle değiştirilir.   “(1)            Devletin iç güvenliğine, kamu düzenine, nizam ve asayişin sağlanmasına, yurttaşların can, mal ve namusunun korunmasına ilişkin işleri en üst düzeyde inceleyerek danışma niteliğinde görüş belirtmek üzere, aşağıda öngörülen kişilerden ve kuruluş temsilcilerinden oluşan bir Polis Örgütü Yüksek Danışma   Konseyi kurulur;

(a)            İçişleri ile görevli Bakan (Başkan)

(b)            Polis Genel Müdürü (Başkan Yardımcısı)

(c)             Polis Genel Müdürü Birinci Yardımcısı (Raportör)

(ç)             Başsavcılık temsilcisi

(d)            Maliye İşleri ile ilgili Bakanlık temsilcisi

(e)            Polis Müdürleri

(f)              Polis Genel Müdürlüğü Bölüm Müdürleri

(g)             Limanlar Dairesi Müdürü

(h)            Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü

(ı)              Muhaceret Dairesi Müdürü;

(i)              Nüfus ve Kayıt Dairesi Müdürü;

(j)              Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü

(k)             İrtibat ve Azınlıklar Dairesi Müdürü

(l)              Devlet Planlama Örgütü temsilcisi

(m)           Kaymakamlar

(n)            Kent Belediye Başkanları

(2)            Polis Örgütü Yüksek Danışma Konseyi Başkanı, İçişleri ile görevli Bakan, Başkan Yardımcısı Polis Genel Müdürü, Raportörü ise Polis Genel Müdürü Birinci Yardımcısıdır.”

Esas Yasanın 10’uncu Maddesinin Değiştirilmesi

 1. Esas Yasa, 10’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (g) bendi kaldırlmak suretiyle değiştirilir.

Esas Yasanın 12’nci Maddesinin Değiştirilmesi                  7. Esas Yasa, 12’nci maddesinin (1)’inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (1)’inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir.

“(1)          Polis Örgütü Polis Hizmetleri Komisyonu, Polis Genel

Müdürünün ve yokluğunda Polis Genel Müdür Birinci

Yardımcısı başkanlığında, İçişleri ile görevli Bakanlık temsilcisi, Denetleme Kurulu Başkanı ile Polis Genel Müdürünün, Polis Müdürleri ile Bölüm Müdürleri arasından seçerek, İçişleri ile görevli Bakanın onayını aldıktan sonra atayacağı üç kişi olmak üzere, toplam altı kişiden oluşur.”

Esas Yasanın 16’ncı Maddesinin Değiştirilmesi

 1. Esas Yasa, 16’ncı maddesinin (4)’üncü fıkrasının (D) bendi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (D) bendi konmak suretiyle değiştirilir.

“(D) Sivil Hizmet Görevlilerinin göreve alınma koşulları, çalışma saatleri, nakilleri terfileri, sicilleri ve disiplin işlemleri Polis Örgütü Planlama Kurulunca hazırlanarak İçişleri ile görevli Bakanlığın kabulü ve Bakanlar Kurulunun onayından sonra Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle belirlenir.”

Esas Yasanın 34’üncü Maddesinin Değiştirilmesi

 1. Esas Yasa, 34’üncü maddesinin (8)’inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (8)’inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir.

“(8) Seferberlik, Sıkıyönetim, Olağanüstü durum veya savaş halinde emekliye ayrılma, İçişleri Bakanının onayıyla mümkün olur.”

Esas Yasanın 69’uncu Maddesinin Değiştirilmesi

 1. Esas Yasa, 69’uncu maddesinin (1)’inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (1)’inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir.

“(1) Polis Genel Müdürü ile Polis Genel Müdürü Birinci ve Polis Genel Müdürü İkinci yardımcısı, İçişleri ile görevli Bakanın teklifi üzerine, Başbakan, Maliye işlerinden sorumlu bakan ve Cumhurbaşkanının imzalayacağı üçlü kararname ile atanırlar ve aynı yöntemle görevden alınırlar.”

Esas Yasanın 83’üncü Maddesinin Değiştirilmesi

 1. (1) Esas Yasa, 83’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (1)’inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir.

“(1) Polis Genel Müdürü, Polis Örgütünün en üst hiyerarşik amiridir ve bu niteliğiyle Polis Örgütünün, bu Yasa ile yürürlükteki öteki yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde yönetiminden, yönlendirilmesinden, denetiminden ve işleyişinden, İçişleri ile görevli Bakana karşı sorumludur.”

(2)            Esas Yasa, 83’üncü maddesinin (3)’üncü fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (3)’üncü fıkra konmak suretiyle değiştirilir.

“(3) Polis Genel Müdürü, yukarıdaki yetkilerini, İçişleri ile görevli Bakanın emir ve direktiflerine uygun olarak yerine getirir.”

Esas Yasanın 100’üncü   Maddesinin Değiştirilmesi

 1. Esas Yasa, 100’üncü maddesinin (4)’üncü fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (4)’üncü fıkra konmak suretiyle değiştirilir.

“(4) Polis Genel Müdürünün ilk ve son sicil amiri İçişleri ile görevli Bakandır. Polis Genel Müdür Yardımcılarının ise ilk sicil amiri Polis Genel Müdürü, ikinci ve son sicil amiri de İçişleri ile görevli Bakandır.”

Esas Yasanın 115’inci   Maddesinin Değiştirilmesi

 1. Esas Yasa, 115’inci maddesinin (5)’inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (5)’inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir.

“(5) Bu maddede belirtilen uyarma veya kınama cezalarından birini gerektiren eylemlerden birinin huzurlarında işlenmiş olması halinde, İçişleri ile görevli Bakan, Polis Genel Müdürü, Polis Genel Müdürü Birinci ve Polis Genel Müdürü ikinci Yardımcıları, hale göre, uyarma veya kınama cezası vermeye yetkilidirler.

Ancak, bu fıkra altında ceza verilmeden önce, ceza vermeye yetkili yukarıdaki kişilerin, doğal adalet ilkelerine uymak ve sanığa savunma hakkı   ve imkanı tanıması gereklidir.”

Esas Yasanın 115A   Maddesinin Değiştirilmesi

 1. Esas Yasa, 115A maddesinin (6)’ncı fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (6)’ncı fıkra konmak suretiyle değiştirilir.

“(6) Bu maddede belirtilen uyarma veya kınama cezalarından   birini gerektiren eylemlerden birinin huzurlarında işlenmiş olması halinde, İçişleri ile görevli Bakan, Polis Genel Müdürlüğü, Polis Genel Müdürü Birinci ve Polis Genel Müdürü İkinci Yardımcıları, hale göre uyarma veya kınama cezası vermeye yetkilidirler.

Ancak bu fıkra altında ceza verilmeden önce ceza vermeye yetkili yukarıdaki kişilerin doğal adalet ilkelerine uymak ve sanığa savunma hakkı ve imkanı tanıması gereklidir.”

Esas Yasanın 132’nci   Maddesinin Değiştirilmesi

 1. Esas Yasa, 132’nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 132’nci madde konmak suretiyle değiştirilir.

“Polis Örgütünün Seferberlik, Olağanüstü Durum, Sıkıyönetim ve Savaş Halinde Görevlendi-rilmesi.

 1. Polis Örgütü, kısmen veya tamamen, 8’inci maddede belirtilen görevlerine ek olarak, seferberlik, olağanüstü durum ve sıkıyönetim ilanında, bu durumlar devam ettiği sürece ve bu durumların gerektirdiği hizmetlerde veya savaş halinde, savaş devam ettiği sürece İçişleri ile görevli Bakanın emriyle yurt savunmasında görevlendirilebilir.”

Esas Yasanın 145’inci   Maddesinin Değiştirilmesi           16. Esas Yasa, 145’inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 145’inci madde konmak suretiyle değiştirilir.

“Tüzük Yapma

Yetkisi   145. Bu Yasanın tüzükle düzenlenmesini öngördüğü konularda gerekli tüzükler Planlama Kurulunca hazırlanarak İçişleri ile görevli Bakanlığın kabulü ve Bakanlar Kurulunun onayından sonra Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle yürürlüğe girer.”

Esas Yasanın 147’nci   Maddesinin Değiştirilmesi            17. Esas Yasa, 147’nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 147’nci madde konmak suretiyle değiştirilir.

“Yürütme Yetkisi               147. Bu Yasayı İçişleri ile görevli Bakanlığa bağlı olarak Polis Genel Müdürü yürütür.”

Yürürlüğe Giriş  18. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 2 =

POLİS ÖRGÜTÜ (KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ) (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ[sharebuttonsc]