POLİÇELER (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa

 

“Poliçeler (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni, İçtüzüğün 79’uncu maddesi uyarınca, gereği yapılmak üzere sunarız.

 

Doç. Dr. Mehmet ÇAKICI

TDP Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili

 

Hüseyin ANGOLEMLİ                                             Mustafa EMİROĞLULARI

TDP Gazi Mağusa Milletvekili                              TDP Gazi Mağusa Milletvekili

 

POLİÇELER (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ

 

GENEL GEREKÇE:

İç Hukukumuzda yer alan birçok düzenleme uzun yıllardır herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan ayni şekilde yürürlükte bulunmaktadır. Bu uzun zaman dilimi içerisinde toplumsal ihtiyaçlar değişmiş, yeni değer yargıları oluşmuş, gerek ticari yaşam gerekse teknoloji hızla ilerlemiş ve yeni insani ihtiyaçlar doğmuştur. Yine buna paralel olarak insan hak ve özgürlükleri de büyük bir gelişim göstermiştir. Ancak tüm bu hukuki, sosyal ve ekonomik gelişmelere rağmen hukuk sistemimiz ayni paralellikte gelişememiş, hatta bir çok noktada çağdışı kalmıştır. Hukuk düzenimizin, çağdaş değerleri yakalayabilmesi, İnsan Hak ve Özgürlüklerinde varolan evrensel prensiplerin hukukumuza adaptasyonunun sağlanabilmesi amacıyla tüm mevzuatımızın ciddi bir reforma ihtiyacı bulunmaktadır.

Toplumcu Demokrasi Partisi, hazırladığı bu Yasa Değişiklik önerileri ile halkın ekonomik, sosyal ve adli konularda yaşamakta olduğu ciddi insan hakları ihlallerine bir nebze de olsa son verebilme amacını taşımaktadır. Bugünün batı uygarlığında ve hukuk sisteminde insanların borç ilişkilerinden doğan sebepler ışığında özgürlüklerinden mahrum bırakılmaları yasaklanmıştır. Çağdaş batı medeniyetleri hukukun üstünlüğü ilkesini tesis ederken hükümlü alacakların icra safhasında adli mekanizmalarca tahsilini esas almaktadırlar. Yani mahkemelerce haklı görülüp hükümlü alacaklı olan kişiler alacaklarını adli sistem içerisinde yer alan icra makamları vasıtasıyla elde etmektedirler; ve sözleşmeden doğan herhangi borç ödenmediği cihetle bu hukuki düzen içerisinde hapsolma olayı kesinlikle yasaklanmış bulunmaktadır. Keza AB ülkeleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ek protokol altında ekledikleri bir madde ile açıkça bu tür hapislikleri kesinlikle ortadan kaldırmışlardır (Ek 4 Sayılı Protokol, Madde 1: “Borçtan Dolayı Özgürlüğünden Yoksun Bırakılma Yasağı” ). Ancak ülkemizde insanlar bu şekilde hukuki bir ilişki sonucunda ( Alacak – verecek, banka alacağı, çek alacağı gibi ) yani kökünde taraflar arası bir anlaşmanın olduğu hukuki bir meselenin mahkemece karara bağlanmasından sonra hapislikle karşı karşıya kalabilmektedir. Her ne kadar mahkemenin taksit emrine riayetsizlik nedeniyle hapislik cezası verilse de bunun temelinde hukuki bir ilişki yatmaktadır. Adına mazbata dediğimiz hapislik emirleriyle borçlular cezaevinde yatmak durumunda kalmaktadırlar. Sırf borcu için kesilen taksit miktarlarını ödeyemediği cihetle insanlar bu çağda bu ülkede hapis yatmaktadır. Bu açık bir insan hakları ihlali olup ülke sisteminden bu düzenlemenin kaldırılması şarttır. Bu değişiklik yanında hükümlü alacaklıların, alacaklarını makul bir zaman içerisinde tahsil edebilmeleri için de mevcut “İcra Sistemi”nde köklü reformlar yapılmalıdır. Bugünkü icra sisteminin çok cılız ve etkisiz olduğu da bir realitedir.

Yukarıdaki durum karşılıksız çek keşide eden kişiler açısından da geçerlilik arzetmektedir. AB hukukunda karşılıksız çek düzenlemek de artık suç olmaktan çıkarılmıştır. Ülkemizde de insan hakları açısından ilgili yasa değiştirilmelidir. Ancak karşılıksız çek suç olmaktan çıkarılırken eş zamanlı olarak yapılacak yeni düzenlemeler ile karşılıksız çekten ötürü alacaklı olan kişilerin haklarına halel gelmemesi için bankaların bu husustaki sorumluluklarını da artırmak gereklidir.

 

MADDE GEREKÇELERİ

  1. Maddenin Gerekçesi: Yasanın kısa ismini düzenlemektir.
  2. Maddenin Gerekçesi: Genel gerekçede açıklanan sebeplerle, karşılıksız çek keşide etmek suç olmaktan çıkarılmıştır ve bankalara çekin %65’ini ödeme yükümlülüğü getirilmiştir.
  3. Maddenin Gerekçesi: Yasanın yürürlüğe girişini düzenlemektir.


 

 

POLİÇELER (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ

 

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasa’yı yapar :

 

 

Kısa İsim

Fasıl 262

29/1989

34/2006

20/2010

46/2011

 

1. Bu Yasa, Poliçeler (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan Poliçeler Yasası ile birlikte okunur.

 

Esas Yasanın 75’inci Maddesinin Değiştirilmesi (1) Esas Yasa, 75’inci maddesinin (1)’inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (1)’inci fıkra konmak suretyile değiştirilir:

 

“(1) Çek hesabının bulunduğu ve/veya çekin ödeme yeri olan banka, ibrazında hesapta para karşılığı bulunmadığı ve/veya çekin karşılıksız çıktığı hallerde, ilgili çek miktarının en az %65’ini çekin alacaklısına veya çeki ibraz eden kişiye ödemekle mükelleftir.”

 

(2) Esas Yasa, 75’inci maddesinin (4)’üncü fıkrası kaldırılmak suretyile değiştirilir.

 

 

Yürürlüğe Giriş 3. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 5 =

POLİÇELER (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ[sharebuttonsc]