HUKUK MUHAKEMELERİ USULÜ (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa

“Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni, İçtüzüğün 79’uncu maddesi uyarınca, gereği yapılmak üzere sunarız.

 

Doç. Dr. Mehmet ÇAKICI

TDP Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili

 

Hüseyin ANGOLEMLİ                                             Mustafa EMİROĞLULARI

TDP Gazi Mağusa Milletvekili                              TDP Gazi Mağusa Milletvekili

 

HUKUK MUHAKEMELERİ USULÜ (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ

 

GENEL GEREKÇE:

İç Hukukumuzda yer alan birçok düzenleme uzun yıllardır herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan ayni şekilde yürürlükte bulunmaktadır. Bu uzun zaman dilimi içerisinde toplumsal ihtiyaçlar değişmiş, yeni değer yargıları oluşmuş, gerek ticari yaşam gerekse teknoloji hızla ilerlemiş ve yeni insani ihtiyaçlar doğmuştur. Yine buna paralel olarak insan hak ve özgürlükleri de büyük bir gelişim göstermiştir. Ancak tüm bu hukuki, sosyal ve ekonomik gelişmelere rağmen hukuk sistemimiz ayni paralellikte gelişememiş, hatta bir çok noktada çağdışı kalmıştır. Hukuk düzenimizin, çağdaş değerleri yakalayabilmesi, İnsan Hak ve Özgürlüklerinde varolan evrensel prensiplerin hukukumuza adaptasyonunun sağlanabilmesi amacıyla tüm mevzuatımızın ciddi bir reforma ihtiyacı bulunmaktadır.

Toplumcu Demokrasi Partisi, hazırladığı bu Yasa Değişiklik önerileri ile halkın ekonomik, sosyal ve adli konularda yaşamakta olduğu ciddi insan hakları ihlallerine bir nebze de olsa son verebilme amacını taşımaktadır. Bugünün batı uygarlığında ve hukuk sisteminde insanların borç ilişkilerinden doğan sebepler ışığında özgürlüklerinden mahrum bırakılmaları yasaklanmıştır. Çağdaş batı medeniyetleri hukukun üstünlüğü ilkesini tesis ederken hükümlü alacakların icra safhasında adli mekanizmalarca tahsilini esas almaktadırlar. Yani mahkemelerce haklı görülüp hükümlü alacaklı olan kişiler alacaklarını adli sistem içerisinde yer alan icra makamları vasıtasıyla elde etmektedirler; ve sözleşmeden doğan herhangi borç ödenmediği cihetle bu hukuki düzen içerisinde hapsolma olayı kesinlikle yasaklanmış bulunmaktadır. Keza AB ülkeleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ek protokol altında ekledikleri bir madde ile açıkça bu tür hapislikleri kesinlikle ortadan kaldırmışlardır (Ek 4 Sayılı Protokol, Madde 1: “Borçtan Dolayı Özgürlüğünden Yoksun Bırakılma Yasağı” ). Ancak ülkemizde insanlar bu şekilde hukuki bir ilişki sonucunda ( Alacak – verecek, banka alacağı, çek alacağı gibi ) yani kökünde taraflar arası bir anlaşmanın olduğu hukuki bir meselenin mahkemece karara bağlanmasından sonra hapislikle karşı karşıya kalabilmektedir. Her ne kadar mahkemenin taksit emrine riayetsizlik nedeniyle hapislik cezası verilse de bunun temelinde hukuki bir ilişki yatmaktadır. Adına mazbata dediğimiz hapislik emirleriyle borçlular cezaevinde yatmak durumunda kalmaktadırlar. Sırf borcu için kesilen taksit miktarlarını ödeyemediği cihetle insanlar bu çağda bu ülkede hapis yatmaktadır. Bu açık bir insan hakları ihlali olup ülke sisteminden bu düzenlemenin kaldırılması şarttır. Bu değişiklik yanında hükümlü alacaklıların, alacaklarını makul bir zaman içerisinde tahsil edebilmeleri için de mevcut “İcra Sistemi”nde köklü reformlar yapılmalıdır. Bugünkü icra sisteminin çok cılız ve etkisiz olduğu da bir realitedir.

Yukarıdaki durum karşılıksız çek keşide eden kişiler açısından da geçerlilik arzetmektedir. AB hukukunda karşılıksız çek düzenlemek de artık suç olmaktan çıkarılmıştır. Ülkemizde de insan hakları açısından ilgili yasa değiştirilmelidir. Ancak karşılıksız çek suç olmaktan çıkarılırken eş zamanlı olarak yapılacak yeni düzenlemeler ile karşılıksız çekten ötürü alacaklı olan kişilerin haklarına halel gelmemesi için bankaların bu husustaki sorumluluklarını da artırmak gereklidir.

 

MADDE GEREKÇELERİ

  1. Maddenin Gerekçesi: Yasanın kısa ismini düzenlemektir.
  2. Maddenin Gerekçesi: Genel gerekçede açıklanan sebeplerle, kişilerin borçtan dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılmaları yasaklanmıştır.
  3. Maddenin Gerekçesi: Yasanın yürürlüğe girişini düzenlemektir.
    HUKUK MUHAKEMELERİ USULÜ (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasa’yı yapar :

 

Kısa İsim

Fasıl 6

9/1971 23/1984

31/2003 86/2007

 

1. Bu Yasa, Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası ile birlikte okunur.

 

Esas Yasaya 16A Maddesi Eklenmesi 2. Esas Yasa, 16’ncı maddesinden sonra aşağıdaki yeni 16A maddesi eklenmek suretiyle değiştirilir:

 

“Borçtan Dolayı Özgürlüğünden Yoksun Bırakılma Yasağı 16A. Hiç kimse özel bir hukuki ilişkiden veya anlaşmadan doğan bir borç ve/veya yükümlülüğü yerine getirememiş olmasından dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. Herhangi bir hukuk davasında kişinin özgürlüğünden yoksun bırakılmasına neden olacak emirler verilemez. Kişinin mahkeme huzuruna zorla getirilmesi hali bu durumun istisnasıdır.”

 

 

Yürürlüğe Giriş 3. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − 4 =

HUKUK MUHAKEMELERİ USULÜ (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ[sharebuttonsc]