CEZA (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

 

“Ceza (Değişiklik) Yasası’nda bulunan 4’üncü, 144’üncü, 147’inci, 153’üncü ve 154’üncü maddelerin değiştirilmesi, 171’inci, 172’inci, 173’üncü ve 174’üncü maddelerin kaldırılması ile ilgili Yasa Önerisini ilişikte sunar, İçtüzüğün ilgili maddesi uyarınca, gereğini saygılarımla arz ederim.

 

Doç. Dr. Mehmet ÇAKICI

TDP Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili

 

Hüseyin ANGOLEMLİ                                             Mustafa EMİROĞLULARI

TDP Gazi Mağusa Milletvekili                                 TDP Gazi Mağusa Milletvekili

 

CEZA (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ

 

 

GENEL GEREKÇE

İngiliz İdaresi döneminden bu yana halen yürürlükte bulunan Fasıl 154 Ceza Yasası, pek çok bakımdan güncelliğini ve uygulanabilirliğini yitirmiştir. Her geçen gün gelişen ve çağdaşlaşan hukuk anlayışı ve bilhassa insan hakları karşısında Ceza Yasası’nda tadilat yapmak kaçınılmaz olmuştur.

Söz konusu Yasanın Üçüncü Bölümünde ele alınan “Ahlaka Aykırı Suçlar”, bu gibi suçların mağduru olabilecek kişileri, özellikle de kadın ve çocukları koruma altına almakla beraber, çağdaş insan hak ve özgürlükleri ile çelişen düzenlemeler de içermektedir. Eşcinsel ilişkinin doğal olduğu gerçeği, günümüz dünyasında pek çok uygar toplumda  kabul edilmekte ve ahlaka ya da yasal normlara aykırı gorülmemektedir. Bilakis eşcinsellerin hakları, tıpkı kadınların veya azınlıkların hakları gibi aydın, demokrat bireyler ve insan hakları örgütleri tarafından savunulmaktadır. Keza pek çok Avrupa ülkelesinde eşcinsel evlilikler yasal zemine kavuşmuş durumdadır. Hollanda, Belçika ve İspanya aynı cinsten kişilere evlilik hakkını tanırken İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, İsviçre, Finlandiya, Slovenya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Lüksemburg, İsveç ve Norveç ise “sivil partnership” yasalarıyla evlilik hukukuınu eşcinsel çiftleri de kapsayacak şekilde genişletmiştir.

Çağdaş dünyada eşcinsel olmak değil, eşcinselliği bir hastalık gibi görmek veyahut eşcinsellerden ürkmek (homofobi) toplum dışı bir durum olarak kabul edilmektedir. Tüm bu gerçeklerin karşısında Ceza Yasası’nın 171’inci maddesi ve devamındaki ilgili maddeler (172 ve 173), eşcinsel ilişkiyi suç saymakta ve ağır hapis cezası ile cezalandırmaktadır. Bu düzenlemeler tamamen çağ dışı olup en temel insan hak ve özgürlüklerine aykırıdır. İngiliz Döneminden kalan aynı Ceza Yasası’nın yürürlükte bulunduğu Kıbrıs Cumhuriyeti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından mahkum edilmesinin ardından Avrupa Konseyi’nin ültimatomu üzerine eşcinselliği suç sayan maddeleri kaldırmıştır. (Alekos Modinos davası)

Fasıl 154’ün Üçüncü Bölümünde yer alan bazı maddeler bir takım cinsel suçların mağdururnun sadece kadınlar veya kız çocukları olabileceği anlamını taşımaktadır. Oysa ırza geçme, akraba ile cinsi münasebet ya da küçük çocuklarla cinsi münasebet gibi suçlar, bir erkek tarafından bir erkeğe karşı da işlenebilmektedir. Yasadaki bu boşluğun da ortadan kaldırılması yerinde olacaktır.

Bütün bu gerekçelerle işbu Yasa Önerisi hazırlanmıştır.

 

MADDE GEREKÇELERİ

Birinci maddenin gerekçesi: Yasa yapma tekniğine uygun olarak Yasanın kısa ismi düzenlenmektedir.

İkinci maddenin gerekçesi: “Cinsi münasebet”in ne olduğunun açık ve geniş bir şekilde tanımlanması ve böylelikle bu gibi suçlardaki kavram karmaşasının önlenmesi amaçlanmıştır.

Üçüncü maddenin gerekçesi: Irza geçme suçunun mağdurunun sadece kadınlar değil erkekler de olabileceği düşüncesinden hareketle maddeye “veya erkeğin” söz dizisi eklenmiştir.

Dördüncü maddenin gerekçesi: Akraba ile cinsi münasebet suçunun mağduru kadınlar olabileceği gibi erkekler de olabilir. Bu maksatla maddeye gerekli eklemeler yapılmıştır.

Beşinci maddenin gerekçesi: Mevcut maddede, on üç yaşından küçük kız çocukları ile cinsel ilişkide bulunmak suç sayılmakta fakat erkek çocuklarla ilgili bir düzenleme yer almamaktadır. Bu boşluğun giderimesi amaçlanmıştır.

Altıncı maddenin gerekçesi: Mevcut maddede, on üç ile on altı yaşları arasındaki kız çocukları ile cinsel ilişkide bulunmak suç sayılmakta fakat erkek çocuklarla ilgili bir düzenleme yer almamaktadır. Bu boşluğun giderimesi amaçlanmıştır.

Yedinci maddenin gerekçesi: Eşcinsel ilişkiyi suç sayan çağ dışı maddenin kaldırılması amaçlanmıştır.

Sekizinci maddenin gerekçesi: 171’inci maddenin kaldırılmasına paralel olarak, ağırlaştırıcı sebebi düzenleyen 172’nci maddenin de kaldırlması amaçlanmıştır.

Dokuzuncu maddenin gerekçesi: 171 ve 172’nci maddelerin kaldırılmasına paralel olarak, teşebbüsü düzenleyen 173’üncü maddenin de kaldırılması amaçlanmıştır.

Onuncu maddenin gerekçesi: 153’üncü maddede yapılan değişiklik üzerine 174’üncü maddeye gerek kalmadığından çıkarılması amaçlanmıştır.

Onbirinci maddenin gerekçesi: Yasanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe gireceği düzenlenmektedir.


CEZA (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar:

Kısa isim

Fasıl 154

3/1962

43/1963

15/1972

20/1974

31/1975

6/1983

22/1989

64/1989

11/1997

20/2004

41/2007

 

1. Bu Yasa, Ceza (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan Ceza Yasası ile birlikte okunur.

 

 

Esas Yasanın 4’üncü Maddesinin Değiştirilmesi 2. Esas Yasa, 4’üncü maddesine aşağıdaki yeni “Cinsi Münasebet” tefsiri eklenmek suretiyle değiştirilir:

 

“Yasa Dısı Cinsi Münasebet”, cinsel davranışlarla, vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlâl edilmesini anlatır.”

 

Esas Yasanın 144’üncü Maddesinin 3. Esas Yasa, 144’üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 144’üncü madde konmak suretiyle değiştirilir:
Değiştirilmesi “Irza Geçmenin Tanımı 144. Bir kadın veya erkeğin rızası olmaksızın veya rızası ile, ancak rızası zorla veya bedeni zarar yapma tehdidi suretiyle alınmışsa, veya evli bir kadın ile ilgili olarak kocasının kişiliğine bürünerek onunla herhangi bir şekilde cinsi münasebette bulunan herhangi bir kişi, ırza geçme olarak adlandırılan ağır bir suç işlemiş olur.

 

Esas Yasanın 147’nci Maddesinin 4. Esas Yasa, 147’nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 147’nci madde konmak suretiyle değiştirilir:
Değiştirilmesi “Akraba İle Cinsi Münasebet 147. Kadının veya erkeğin rızası ile olup olmadığına bakılmaksızın, torunu, kızı, oğlu, kız veya erkek kardeşi, annesi veya babası olduğunu bildiği halde onlardan biri ile cinsi münasebette bulunan herhangi bir kişi, akraba ile cinsi münasebette bulunma suçu işlemiş olur ve yedi yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.”

 

Esas Yasanın 153’üncü   Maddesinin 5. Esas Yasa, 153’üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 153’üncü madde konmak suretiyle değiştirilir:
Değiştirilmesi “Onüç Yaşından Küçük Kız veya Erkekle 153. (1) On üç yaşından küçük bir kız veya erkekle yasa dışı cinsi münasebette bulunan herhangi bir kişi müebbet hapis cezasını geçmeyen hapis cezası ile cezalandırılır.
Cinsi

Münasebet

(2) On üç yaşından küçük bir kız veya erkekle yasa dışı cinsi münasebette bulunmaya teşebbüs eden herhangi bir kişi, hafif bir suç işlemiş olur ve üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

 

Esas Yasanın 154’üncü   Maddesinin 6. Esas Yasa, 154’üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 154’üncü madde konmak suretiyle değiştirilir:
Değiştirilmesi “On üç İle On altı Yaşları Arasındaki Kız veya Erkekle Cinsi Münasebet 154. On üç veya daha büyük ancak on altı yaşından küçük bir kız veya erkekle yasa dışı olarak cinsi münasebette bulunan veya bulunmaya teşebbüs eden herhangi bir kişi, hafif   bir suç işlemiş olur.

Ancak, böyle bir suçla itham edilen bir kişinin, kız veya erkeğin on altı veya daha büyük bir yaşta olduğuna inanması için makul bir sebebi bulunduğu yolunda zanlının itham edileceği Mahkemeyi ikna etmesi, bu madde uyarınca yapılacak herhangi bir ithama karşı yeterli savunma teşkil eder.”

 

Esas Yasanın 171’inci Maddesinin Kaldırılması

 

7. Esas Yasa, 171’inici maddesi kaldırılmak suretiyle değiştirilir.
Esas Yasanın 172’inci Maddesinin Kaldırılması

 

8. Esas Yasa, 172’nici maddesi kaldırılmak suretiyle değiştirilir.
Esas Yasanın 173’üncü Maddesinin Kaldırılması

 

9. Esas Yasa, 173’üncü maddesi kaldırılmak suretiyle değiştirilir.
Esas Yasanın 174’üncü Maddesinin Kaldırılması

 

10. Esas Yasa, 174’üncü maddesi kaldırılmak suretiyle değiştirilir.
Yürürlüğe Giriş 11. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + nineteen =

CEZA (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ[sharebuttonsc]