Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

 

“Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ilişikte sunar, İçtüzüğün 79’uncu maddesi uyarınca, gereğini saygılarımla arz ederiz.

 

Zeki ÇELER                                                                           Mehmet Çakıcı

TDP Girne Milletvekili                                                          TDP Lefkoşa Milletvekili

 

 Hüseyin Angolemli

TDP Mağusa milletvekili

 

ASKERLİK (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ

GENEL GEREKÇE:

Askerlik konusu, gençlerimizi çok yakından ilgilendirmekte olup, pek çok gencimiz askerlikle ilgili yasaların iyileştirilmesini, sürenin kısaltılmasını, daha eşit, adil ve insani koşullarda askerlik yapılmasını, geçmişte yapılan hata ve eksikliklerin affedilmesini arzu etmektedir. Askerlik süresinde Üniversite, Meslek Lisesi ve sair eğitim durumuna göre bir ayırım yapılmaması, sadece her gün evine gidebilen, hafta sonlarını evinde geçirebilen subayların daha uzun süre askerlik yapması da hakkaniyet gereğidir. Ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu tarafından da kabul gören vicdani ret hakkının, Anayasa’ya uygun şekilde askerlik mevzuatımıza girmesi hem gençlerimizin talebi, hem de çağdaş hukukun bir gereğidir. Bu gerekçelerle hazırlanan bu yasa önerisinde:

– askerlik süresinin 8 aya kadar kısaltılması ve mesai şeklinde çalışıp evine gidebilen subayların 10 ay askerlik yapması,

– 90 gün olarak belirlenen ülkede kalma süresinin çok kısa ve yetersiz olması sebebiyle 120 güne çıkarılması,

– kaçaklara ve bedelli askerlik hakkı olup işlemlerini yaptıramamış olanlara af getirilmesi

– en az on yıldan beri yurt dışında yaşayanlara, bedelli askerlik hakkı tanınarak yurt dışındaki yurttaşlarımızın ülke ekonomisine katkı yapması ve ülkeye dönüşlerinin mümkün olması öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ:

Madde 1: Önerinin kısa ismi düzenlenmiştir.

Madde 2: Bedelli askerlikten yararlanmak için yılda toplam 90 günden fazla ülkede kalmama koşulu, süre kısa olduğundan uygulamada sorun yaratmakta, yurt dışındaki gençlerimiz aileleri ile yeterince görüşememektedirler. Bu nedenle bu süre 120 güne çıkarılmıştır.

Madde 3: Kişinin silah altına alınmayı, politik, vicdani ahlaki veya dini sebeplerle reddetmesi anlamına gelen vicdani ret hakkı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu tarafından da kabul görmektedir. Ülkemizde de vicdani reddini açıklayan ve bu insan hakkından yararlanmak isteyen gençlerimiz olabilecektir. Bu nedenle Anayasa’ya da uygun şekilde yeni bir 4A maddesi hazırlanarak yasaya eklenmiştir.

Madde 4: Askerlik süresinin kısaltılması gençlerin en önemli talepleri arasında olup eğitim durumuna göre bir ayrımcılık yapılmaması için genel süre 8 ay olarak kısaltılmıştır.

Madde 5: Askerlik süresinin kısaltılmasına paralel olarak çavuş 8 ay, kısa dönem er 6 ay olarak öngörülmüş, mesai şeklinde çalışıp evine gidebilen yedek subayların ise 10 ay askerlik yapmasının adil olacağı düşüncesiyle bu madde düzenlenmiştir.

Madde 6: Genel gerekçede ve 2. maddede belirtilen sebeplerle 90 günlük süre 120 güne çıkarılmıştır.

Madde 7: Genel gerekçede ve 2. maddede belirtilen sebeplerle 90 günlük süre 120 güne çıkarılmıştır.

Madde 8: Genel gerekçede ve 2. maddede belirtilen sebeplerle 90 günlük süre 120 güne çıkarılmıştır.

Madde 9: Genel gerekçede ve 2. maddede belirtilen sebeplerle 90 günlük süre 120 güne çıkarılmıştır.

Madde 10: Genel gerekçede ve 2. maddede belirtilen sebeplerle 90 günlük süre 120 güne çıkarılmıştır.

Geçici 1. Madde: Toplumsal huzura katkı sağlamak amacıyla kaçak durumuna düşenlere af getirilmiştir.

Geçici 2. Madde: Bedelli askerlikten yararlanma hakkı olup da bu hakkı kaybedenlere af getirilmiştir.

Geçici 3. Madde: En az on yıldan beri yurt dışında yaşayanlara, üç yıllık bir süre için bedelli askerlik hakkı tanınarak yurt dışındaki yurttaşlarımızın ülke ekonomisine katkı yapması ve ülkeye dönüşlerinin mümkün olması amaçlanmıştır.

Madde 11: Yasanın yürürlüğe girişi ve kişiler arasında ayrımcılık olmaması için halen askerde olanlara ve bedelli askerlik hakkı kazananlara da uygulanması düzenlenmiştir.

 

ASKERLİK (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar :

Kısa İsim

59/2000

43/2002

59/2003

4/2004

5/2005

22/2008

28/2008

35/2009

 

13/2012

 

1. Bu Yasa, Askerlik (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan Askerlik Yasası ile birlikte okunur.

 

Esas Yasanın 2’nci Maddesinin Değiştirilmesi 2. Esas Yasa, 2’nci maddesindeki “Yerleşmek” tefsirinde iki kez yer alan “yılda toplam 90 günden fazla” söz dizisi kaldırılmak ve yerine “yılda toplam 120 günden fazla” söz dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

 

 

Esas Yasaya 4A Maddesinin Eklenmesi 3. Esas Yasa, 4’üncü maddesinden sonra aşağıdaki yeni 4A maddesi eklenmek suretiyle değiştirilir:

 

“Askerlik Yükümlülüğü-nün Kamu Hizmetiyle Yerine Getirilmesi 4A. Kişinin politik görüşleri, ahlaki değerleri veya dinsel inançları sebebiyle silah altına alınmayı reddetmesi halinde, askerlik yükümlülüğü, bu Yasa’nın 10’uncu maddesinde belirtilen süre kadar, Devlete bağlı bir kurumda kamu hizmeti yapmak suretiyle yerine getirilir. Kamu hizmetinin verileceği kurum ve hizmetin niteliği, kişinin eğitim durumu ve mesleği dikkate alınarak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca, Başbakanlık ile istişare edilerek belirlenir. Kamu hizmeti yapacak olan yükümlülerin başvuru usulü, görevlendirilmesi, denetlenmesi ve hizmeti verirken uyacakları kurallar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazırlanıp, Başbakanlıkça önerilecek ve Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir tüzükle düzenlenir.”

 

Esas Yasanın

10’uncu Maddesinin Değiştirilmesi

4. Esas Yasa, 10’uncu maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 10’uncu madde konmak suretiyle değiştirilir:

 

“Askerlik

Süresi

10. Mükellefiyet hizmet süresi, bu yasada belirtilen diğer süreler geçerli olmak üzere 8 aydır.

Ancak, insan kaynağının yeterliğine bağlı olarak bu süre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının teklifi, Başbakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulunun Kararı ile değiştirilebilir.”

 

Esas Yasanın13’üncü Maddesinin 5. Esas Yasa, 13’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (1)’inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir:

 

Değiştirilmesi “(1) Yedek subay aday adaylığı hakkı kazandıran öğrenim kurumundan mezun olanlar askerlik hizmetini aşağıdaki şekilde yerine getirirler:
(A) Yedek subay olanlar 10 ay hizmet yapmak; veya
(B) Çavuş olanlar 8 ay hizmet yapmak; veya
(C) Kısa dönem er olanlar 6 ay hizmet yapmak.”

 

Esas Yasanın

14’üncü Maddesinin Değiştirilmesi

6. Esas Yasa, 14’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasının (B) bendinde yer alan “yılda toplam 90 günden fazla” söz dizisi kaldırılmak ve yerine “yılda toplam 120 günden fazla” söz dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

 

 

Esas Yasanın16’ncı Maddesinin Değiştirilmesi 7. Esas Yasa, 16’ncı maddesinin (1)’inci fıkrasında iki kez yer alan “90 gün içerisinde” söz dizisi kaldırılmak ve yerine “120 gün içerisinde” söz dizisi konmak suretiyle değiştirilir.

 

 

Esas Yasanın

37’nci Maddesinin Değiştirilmesi

 

8. (1) Esas Yasa, 37’inci maddesinin (2)’nci fıkrasında dört kez yer alan

“90 gün” söz dizisi kaldırılmak ve yerine “120 gün” söz dizisi

konmak suretiyle değiştirilir.

(2)   Esas Yasa, 37’inci maddesinin (3)’üncü fıkrasında yer alan

“90 gün” söz dizisi kaldırılmak ve yerine “120 gün” söz dizisi

konmak suretiyle değiştirilir.

 

Esas Yasanın

61’nci Maddesinin Değiştirilmesi

 

9. (1) Esas Yasa, 61’inci maddesinin (1)’inci fıkrasında yer alan

“90 gün” söz dizisi kaldırılmak ve yerine “120 gün” söz dizisi

konmak suretiyle değiştirilir.

(2)   Esas Yasa, 61’inci maddesinin (2)’nci fıkrasında iki kez yer alan

“90 gün” söz dizisi kaldırılmak ve yerine “120 gün” söz dizisi

konmak suretiyle değiştirilir.

 

 

Esas Yasanın

Geçici 3’üncü Maddesinin Değiştirilmesi

10. Esas Yasa, “Askerlik Çağına Girmeden Önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 90 Günden Fazla Kalanların Durumu” yan başlıklı

Geçici 3’üncü maddesinin yan başlığında ve maddenin içeriğinde yer alan “90 günden fazla” söz dizisi kaldırılmak ve yerine “120 günden fazla” söz dizisi konmak suretiyle değiştirilir

 

 

Geçici Madde

Kaçaklar

 

 

 

1. Bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihte yoklama kaçağı, bakaya ve firar durumunda olanlardan bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde müracaat edenler hakkında yoklama kaçaklığı, bakaya ve firar suçlarından dolayı kovuşturma yapılmaz.

 

Geçici Madde

Özel Statü veya Yüksek Öğrenime Bağlı Bedelli Askerlikten Yararlandırma

2.     (1) Bu Yasanın 15’inci maddesi kapsamında olanlardan, çalıştıkları veya lisans üstü öğretimde geçirdikleri süre zarfında her yıl ASAL Şubeye başvurup gerekli tecil işlemlerini zamanında yaptırmayanlar; ve/veya

(2) Bu Yasanın 37’nci maddesinde öngörülen her yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde en fazla 120 gün kalma süresini aşanlar; veya

(3) Gerekli süre içerisinde başvuruda bulunmadıkları veya erteleme noksanı veya çalışma koşulunu yerine getirdikten sonra yoklama kaçağı olmaları sebebiyle bedelli askerlik başvuruları reddedilenler; veya

(4) Gerekli süre içerisinde başvuruda bulunmadıkları veya başvuruda bulunup da yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için özel statü hakkını veya yüksek öğretime bağlı bedelli hakkını kaybedenler; veya

(5) Bu Yasanın 62’nci maddesi uyarınca ikinci 15 günlük hizmet süresini yerine getirmediği için hakkını kaybedenler,

bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde müracaat ettikleri takdirde Esas Yasanın 14’üncü veya 15’inci maddesindeki haktan yararlanırlar.

 

 

Geçici Madde

En Az On Yıl

Yurt Dışında Yaşayanlara Bedelli Askerlik Hakkı Tanınması

3. Bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten önce en az on yıl yabancı bir ülkede ikamet edenler, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde müracaat ettikleri takdirde 6,000Stg (Altı bin Sterling) ödeyerek serbest kalmak suretiyle askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılırlar.

 

 

Yürürlüğe Giriş ve Uygulama 11. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer ve halen mükellefiyet hizmetini yerine getirenlere, özel statü ve bedelli askerlik hakkı kazananlara ve bedelin birinci kısmını ödeyenlere de uygulanır.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + 14 =

Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi[sharebuttonsc]