ARAZİ SATIŞI (AYNEN İFA) (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa

“Arazi Satışı (Aynen İfa) (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni, İçtüzüğün 79’uncu maddesi uyarınca, gereği yapılmak üzere sunarız.

Doç. Dr. Mehmet ÇAKICI

TDP Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili

 

Hüseyin ANGOLEMLİ                                             Mustafa EMİROĞLULARI

TDP Gazi Mağusa Milletvekili                              TDP Gazi Mağusa Milletvekili

 

ARAZİ SATIŞI (AYNEN İFA) (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ

GENEL GEREKÇE:

İç Hukukumuzda yer alan birçok düzenleme uzun yıllardır herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan ayni şekilde yürürlükte bulunmaktadır. Bu uzun zaman dilimi içerisinde toplumsal ihtiyaçlar değişmiş, yeni değer yargıları oluşmuş, gerek ticari yaşam gerekse teknoloji hızla ilerlemiş ve yeni insani ihtiyaçlar doğmuştur. Yine buna paralel olarak insan hak ve özgürlükleri de büyük bir gelişim göstermiştir. Ancak tüm bu hukuki, sosyal ve ekonomik gelişmelere rağmen hukuk sistemimiz ayni paralellikte gelişememiş, hatta bir çok noktada çağdışı kalmıştır. Hukuk düzenimizin, çağdaş değerleri yakalayabilmesi, İnsan Hak ve Özgürlüklerinde varolan evrensel prensiplerin hukukumuza adaptasyonunun sağlanabilmesi amacıyla tüm mevzuatımızın ciddi bir reforma ihtiyacı bulunmaktadır.

Günümüzde özellikle orta halli vatandaşların seçimi olarak yapılan vadeli taşınmaz mal satışları (özellikle konutlar) uzun vadeli taksitli satışlar şeklinde yapılmaktadır. Uzun vadeli konut satışları yazılı sözleşme ile yapılmakta ve ortalama olarak 18 ay-4 yıllık bir zaman dilimine bağlanmaktadır. Mevcut sistemimizde vadesi tamamlanmış ve tüm satış bedeli de ödenmiş olmasına rağmen sözkonusu taşınmaz malın alıcı adına devri tamamen mal sahibinin insafına kalmaktadır. Bu tür uzun vadeli taşınmaz mal satışlarının sözleşme gereğince satın alan adına devrini mümkün kılan düzenleme olan Fasıl 232 ise günümüz şartlarında fiilen uygulanmamaktadır. Çünkü 2 ay gibi çok kısa bir dava açma süresi öngörmektedir. Ayrıca sözleşme sonrası, sözkonusu malların başka kişilere devri veya yükümlülük altına konması da sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Tüm bunlar satın alan aleyhine mevcut olumsuzluklardır. Satıcının iflası, ölümü, kötüniyetli davranışı, ihmali gibi durumlarda tüm mükellefiyetlerini yerine getirmiş olsa da ( Ör: Tüm satış bedelinin tam ve eksiksiz ödenmesi halinde ) satın alanın haklarını korumayan bir düzenleme bulunmaktadır. Bu değişiklikler bunu düzeltmeye ve toplumsal, hukuki güvenliği sağlamaya matuf olacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ

  1. Maddenin Gerekçesi: Yasanın kısa ismini düzenlemektir.
  2. Maddenin Gerekçesi: Sözleşmenin aynen ifası için gerekkli şartlarda düzenleme yapılması amaçlanmıştır.
  3. Maddenin Gerekçesi: Mahkeme emrinin yerine getirilmesi için yapılacak müracaat konusunda gereken düzenleme yapılmıştır.
  4. Maddenin Gerekçesi: Alıcı ile satıcının diğer hak ve mükellefiyetleri konusunda gereken düzenleme yapılmıştır.
  5. Maddenin Gerekçesi: Yasanın yürürlüğe girişini düzenlemektir.

ARAZİ SATIŞI (AYNEN İFA) (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasa’yı yapar :

 

Kısa İsim

Fasıl 232

1. Bu Yasa, Arazi Satışı (Aynen İfa) (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan Arazi Satışı (Aynen İfa) Yasası ile birlikte okunur.

 

 

Esas Yasanın 2’nci Maddesini Değiştirilmesi 2. Esas Yasa, 2’nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 2’nci madde konmak suretyile değiştirilir:
“Sözleşmenin Aynen İfası (İcrası) İçin Gerekli Şartlar

 

2. Taşınmaz mal satışına ilişkin her sözleşme, yasaya uygun geçerli bir sözleşme olması ve aşağıdaki bendlerde belirtilen şartlara uyulması koşuluyla yetkili Kaza Mahkemesi veya Yüksek Mahkemenin emri uyarınca aynen ifa(icra) edilebilir:
(a) Taşınmaz Mal Satışı Sözleşmesi yazılı olmalıdır.
(b) Sözleşme tarihinden itibaren kırk gün içerisinde, sözleşmenin aslının bir sureti, taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu Kaza Tapu Dairesi’ne yatırılmalı veya dosyalanmalıdır.
(c) Satın alan, dava açmadan önce mal sahibine veya satıcıya veya sözleşmedeki satıcı tarafa yönelik olarak sözleşme konusu malı devralmaya (satın alma) hazır olduğunu bildirmek ve sözleşmedeki karşı taraftan da söz konusu taşınmaz malı devretmeyi(satmayı) kabul ettiğini deklare etmesi için yazılı olarak çağrıda (İhbarda) bulunmalıdır. Bu yazılı çağrı taşınmaz malın bulunduğu Kaza Tapu Dairesine yapılır ve ilgili Tapu Dairesi satıcı pozisyonundaki kişiye gerekli duyuruyu yapar.
(d) Yukarıda (c) fıkrasındaki çağrının ( İhbarın ) satın alan tarafından ilgili Tapu Dairesine yapıldığı tarihten on beş gün sonra yetkili Mahkemede dava açma hakkı doğar.
(e) Sözleşmenin aynen ifasını mecbur etmek için sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl içinde dava açılmış olmalıdır.”

 

 

Esas Yasanın 5’nci Maddesini Değiştirilmesi 3. Esas Yasa, 5’nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 5’nci madde konmak suretyile değiştirilir:
“Mahkeme Emrinin Yerine Getirilmesi İçin Yapılacak Müracaat 5. Yetkili Mahkemece leyhine taşınmaz mala ilişkin sözleşmenin aynen ifasını öngören bir emir verilen kişi veya Avukatı, emrin verildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde malın adına devri için ilgili Tapu Dairesi’ne müracaat etmeli ve Tapu Dairesi’nin belirleyeceği tarihe kadar satın alanın ödemekle yükümlü olduğu tüm harç ve vergileri ödemelidir. Aksi takdirde sözleşmenin aynen ifasını isteme hakkı tamamen ortadan kalkar. Tapu Dairesi, yukarıdaki müracaat ışığında en kısa sürede gerekli devir işlemlerini tamamlamakla yükümlüdür.”

 

Esas Yasanın 9’uncu Maddesini Değiştirilmesi 4. Esas Yasa, 9’uncu maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 9’uncu madde konmak suretyile değiştirilir:
“Alıcı ile Satıcının Diğer Hak ve Mükellefiyetleri

 

9. (a) Satın alan, Taşınmaz mal satış sözleşmesindeki satıcı tarafın                                                   ölmesi halinde, bu Yasa altındaki hak ve mükellefiyetlerini, ölenin                                                   varislerinden ve/veya terekesinden talep etme hakkına sahiptir.
  (b) Satın alanın ölmesi halinde bunun varisleri ve/veya terekesi taşınmaz mal Satış sözleşmesindeki satıcı tarafa karşı bu yasadaki tüm haklarını ileri sürebilme ve talep etme hakkına sahip olacaktır.
  (c) Satıcının ve/veya mal sahibinin tüzel kişi olması halinde, işbu tüzel kişiliğinin hukuki muhteviyatının herhangi bir şekilde değişmesi veya hukuken kişiliğini yitirmesi satın alanın bu yasa kapsamındaki haklarını etkilemez.”

 

 

Yürürlüğe Giriş 5. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

 

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + thirteen =

ARAZİ SATIŞI (AYNEN İFA) (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ[sharebuttonsc]