51/1995 BELEDİYELER YASASI(Değişiklik) YASA ÖNERİSİ

Cumhuriyet Meclis Başkanlığı,

Lefkoşa.

 

‘‘51/1995 BELEDİYELER YASASI (Değişiklik) Yasa Önerisi ‘ni, İçtüzüğün 79’ uncu maddesi uyarınca , gereği yapılmak üzere sunarız.’’

 

 

Doç. Dr. Mehmet ÇAKICI

TDP Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili

 

Hüseyin ANGOLEMLİ

TDP Gazimağusa Milletvekili

Mustafa EMİROĞLULARI

TDP Gazimağusa Milletvekili

 

51/1995 BELEDİYELER YASASI(Değişiklik) YASA ÖNERİSİ

GENEL GEREKÇE:

Lefkoşa Türk Belediyesi ve Lefkoşa ahalisi, yakın zamanda belediyede yaşanan ve halen yaşanmaya devam eden mali, idari ve hukuki usulsüzlükler nedeniyle, önemli bir karmaşa ve huzursuzluk öbeği olmaya devam etmektedir. Belediye Başkanı’na atfedilebilecek ve/veya belediye başkanı kaynaklı bir çok hukuk dışı uygulama, mali usulsüzlük ve idari anlamda yanlış işlemler olduğu hususunda yetkili makamlarca ciddi iddialar ortaya konmuş bulunmaktadır. Keza sözkonusu yolsuzluk ve usulsüzlükler hakkında anayasal organlar tarafından da teyit edici raporlar ve kararlar da üretilmiş bulunmaktadır. Keza, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı aleyhine iki ceza davası dosyalanmış olup halen devam etmektedir. Ancak tüm bu manzara karşısında yasal dayanağı olmadığı cihetle böyle bir durumda dahi herhangi bir belediye başkanının geçici olarak görevden uzaklaştırılması hukuken mümkün olmamaktadır. Ciddi suç ithamları, yolsuzluk ve usulsüzlükler karşısında yapılacak soruşturmanın ve açılan davaların selameten sonuçlanabilmesi, aleyhine soruşturma başlatılan veya dava açılan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı veya Meclis Üyelerinin toplanabilecek delil ve tanıklara müdahalesinin engellenebilmesi için gerekli hallerde ve yargı kararı ile görevlerinden geçici olarak uzaklaştırılmalarına imkan tanıyacak hukuki zeminin bulunması gerekmektedir. Masumiyet karinesini ihlal etmeyecek tarzda, siyasi iktidarın keyfiliğinden uzak ve sadece tedbir niteliğinde olmak koşuluyla mahkemelerin bu yönde karar almalarına imkan verecek bir yasal düzenlemenin varlığı önemli bir hukuki boşluğu doldurmuş olacaktır. Keza, bir Belediye Başkanı veya Meclis Üyesinin görevleri ile ilgili olarak bir ceza davasında mahkumiyetleri halinde hala görevlerini sürdürecek olmaları da ayrı bir anomali yaratmaktadır. Bu gibi durumlarda, aleyhine hapislik hükmü ve cezası verilen bir Belediye Başkanı veya Meclis Üyesinin hala görevlerini yapmalarının sakıncalı olacağı gerekçesi ile bu husustaki hukuki boşluk da doldurulmuş olacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ

1.     Maddenin Gerekçesi: Yasanın kısa ismini düzenlemektedir.

2.     Maddenin Gerekçesi:  Yasanın yürürlüğe girişini düzenlemektedir.

 

51/1995 BELEDİYELER YASASI (Değişiklik) YASA ÖNERİSİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar:

 

Kısa İsim

51/1995

1.Bu Yasa, 51/1995 BELEDİYELER YASASI (Değişiklik) Yasası olarak isimlendir ve

 

Ve aşağıda ‘Esas Yasa ‘ olarak anılan 51/1995 BELEDİYELER YASASI ile birlikte                                                         okunur.

 

Esas Yasaya                    1. Esas Yasa,  68. Maddesinden sonra aşağıdaki yeni 68(A) maddesi eklenmek

68(A) maddesinin              suretiyle değiştirilir.

Eklenmesi

 

‘Belediye Başkanının ve Meclis Üyelerinin Görevden Geçici Olarak Uzaklaştırılması ve Görevden Çekilmiş Sayılması

68(A).                       (a) Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri, haklarında Fasıl 155 tahtında ve görevleriyle ilgili olarak açılmış bir soruşturma olması durumunda bizzat Başsavcının veya Sayıştay Başkanının talebiyle ve yargıç kararıyla geçici olarak görevden uzaklaştırılabilir.

(b) Soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırma süresi en fazla 45 gün olabilir.

(c) Görevden geçici olarak uzaklaştırma kararı verilebilmesi  için konunun ciddi ve acil olması yanında ilgili kişinin soruşturmaya müdahale etme hususunda kuvvetli şüphe uyandırması da gerekir.

(d) Görevden uzaklaştırma kararını Yüksek Mahkeme Üyesi bir yargıç verebilir. Yargıcın vereceği görevden uzaklaştırma kararına karşı yapılacak itiraz Yüksek Mahkeme ‘de oturan Yargıtay/Ceza heyeti tarafından nihai olarak karar bağlanır.

(e) Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri hakkında Görevleri ile ilgili 5 yılı aşan ceza davası açıldığı takdirde, böyle bir davanın nihai bir şekilde sonuçlanması tarihine değin, hakkında dava açılan Belediye Başkanı veya Meclis Üyeleri görevden uzaklaştırılmış sayılır. Belediye Başkanı’nın görevden uzaklaştırılması halinde yetkilerini Asbaşkan onunda gaybubeti halinde Asbaşkan yardımcısı kullanır.

(f) Bir Belediye Başkanı veya Belediye Meclis Üyesi aleyhine getirilen bir ceza davasında hapis cezası ile cezalandırılır, Belediye Başkanı veya Meclis Üyesi hakkında hapislik cezasına hükmedilmesi halinde o Belediye Başkanı veya Meclis Üyeleri görevinden çekilmiş sayılır.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + 16 =

51/1995 BELEDİYELER YASASI(Değişiklik) YASA ÖNERİSİ[sharebuttonsc]